Begroting 2021

Informatie

Geprognosticeerde balans

GEPROGNOSTICEERDE BALANS

(bedragen x € 1.000)

Activa

Jaarrek 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.883,9

2.330,0

2.250,3

2.170,6

2.090,9

2.011,2

Materiële vaste activa

90.331,9

90.429,4

88.160,7

84.139,7

80.304,7

76.577,4

Financiële vaste activa

17.143,7

17.139,3

17.135,8

17.131,7

17.127,6

17.122,9

Totaal vaste activa

109.359,4

109.898,7

107.546,8

103.441,9

99.523,2

95.711,4

Vlottende activa

Voorraden

2.883,5

6.561,8

-1.742,8

-5.393,0

-5.014,1

0,0

Uitzettingen met looptijd korter dan 1 jaar

28.719,6

19.813,5

28.395,3

32.559,3

34.596,7

31.855,5

Liquide middelen

729,8

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

Overlopende activa

713,8

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

Totaal vlottende activa

33.046,6

27.805,2

28.082,5

28.596,3

31.012,6

33.285,5

Totaal generaal

142.406,0

137.704,0

135.629,3

132.038,2

130.535,8

128.996,9

GEPROGNOSTICEERDE BALANS

(bedragen x € 1.000)

Passiva

Jaarrek 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Vaste passiva

Eigen vermogen

36.289,3

34.824,8

37.591,7

38.786,7

40.720,7

42.601,8

Voorzieningen

8.652,2

7.616,5

6.794,9

6.028,9

5.279,1

4.545,8

Vaste schulden met looptijd van 1 jaar of langer

88.282,7

84.262,7

80.242,7

76.222,7

73.536,0

70.849,3

Totaal vaste passiva

133.224,2

126.704,0

124.629,3

121.038,2

119.535,8

117.996,9

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met looptijd korter dan 1 jaar

4.937,8

6.000,0

6.000,0

6.000,0

6.000,0

6.000,0

Overlopende passiva

4.244,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

Totaal vlottende passiva

9.181,8

11.000,0

11.000,0

11.000,0

11.000,0

11.000,0

Totaal generaal

142.406,0

137.704,0

135.629,3

132.038,2

130.535,8

128.996,9

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04