Begroting 2021

Beleidsbegroting programma's

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

 • De gemeente streeft naar een aantrekkelijk woon, werk en leefklimaat.
 • We streven naar realisatie van gemengde, leefbare en duurzame woonwijken.
 • Het versterken en doorontwikkelen van het centrumgebied ter versterking van het stationsknooppunt en het functioneren van de stad.

Ambities

 • Beverwijk en Wijk aan Zee zijn aantrekkelijk om in te wonen en de vraag naar geschikte en betaalbare woningen is groot. Daarom is er de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen, zodat er voldoende aanbod van diverse soorten woningen is.
 • We streven naar realisatie van gemengde wijken en we willen tenminste voldoen aan de woningbouwopgave die er ligt, waarbij een belangrijk punt is om doorstroom bevorderende woningen te creëren of doorstroom bevorderende maatregelen te nemen. Daar hoort ook bij levensbestendig bouwen dan wel het levensbestendig aanpassen van bestaande woningen. Er moet daarnaast een extra impuls komen voor starters op de woningmarkt.
 • Wij zien een grote opgave in de woningbehoefte, zowel lokaal als regionaal. Regionaal (MRA) is de behoefte tot 2040 ca. 250.000 woningen, lokaal gaat het om ca. 1.100 woningen extra tot 2025 en ca. 600 woningen extra tussen 2025-2030. Hierover maken we regionale woningbouwafspraken. Realisatie vindt o.a. plaats op het Meerplein, Ankies Hoeve, Kop van de Haven en de Parallelweg, Binnenduin, Wonen boven winkels in de Breestraat, rondom het Kuenenplein en op een aantal inbrei-locaties.      
 • Het centrum van Beverwijk, aan beide zijden van het spoor, vormt één grote stedelijke vernieuwingsopgave. Voor dit gebied hebben we eind 2020 een integrale stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële verkenning uitgevoerd, die we verder uit gaan werken naar concrete uitvoeringsstappen in 2021.
 • Wijkversterking middels fysiek- en sociale ingrepen vindt plaats in De Plantage. Het Kuenenpleinbuurt en Oosterwijk, waarvoor gebiedsvisies zijn of worden opgesteld.

Vastgesteld beleid

 • Woonvisie Beverwijk Heemskerk 2020-2025
 • Regionaal ActieProgramma Zuid Kennemerland IJmond
 • Toekomstbeeld Beverwijk 2040

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 14.152
Baten € 12.239
Saldo € -1.913
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04