Begroting 2021

Beleidsbegroting programma's

Sport, cultuur en recreatie

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Sport

 • Wij stimuleren al onze inwoners om te spelen, te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. We willen sportclubs, scholen en organisaties in Beverwijk in staat stellen om aan dat doel bij te dragen. Daarvoor faciliteren wij onze inwoners en verenigingen met voldoende en goed toegankelijke sport- en speelfaciliteiten en een uitnodigende buitenruimte om ongeorganiseerd te kunnen sporten of bewegen.
  We verbinden sport aan verschillende beleidsterreinen, organisaties en sportaanbieders en dragen zo bij aan de bredere gemeentelijke doelstellingen.

Cultuur

 • Kunst en cultuur(historie) dragen bij aan een brede persoonlijke ontwikkeling, sociale verbondenheid, stimuleren creativiteit en kan economische meerwaarde bieden.
 • Bij herstructurering van de stad wordt aandacht besteed aan de openbare ruimte, waarbij kunst een rol kan spelen.
 • Goede culturele voorzieningen vinden we belangrijk. Kunst en cultuur is voor alle inwoners toegankelijk en het is belangrijk dat met name de jeugd kennis kan maken met de verschillende vormen daarvan.
 • We willen de rijke geschiedenis zichtbaar maken en beeldbepalende monumenten voor de gemeenschap beschermen en behouden.

Recreatie en openbaar groen

 • We willen een groene gemeente zijn, bomenrijk en met mooie parken en buitengebieden waar gerecreëerd kan worden.
 • We richten de openbare ruimte duurzaam in, hierbij geldt als leidraad het motto ‘schoon, heel, veilig en toegankelijk voor iedereen’.

Ambities

Kunst en cultuur

 • In Beverwijk en Wijk aan Zee gebeurt veel op het gebied van kunst en cultuur. Het college wil dat dit voor alle inwoners zichtbaar en toegankelijk is en vindt het belangrijk dat met name de jeugd kennis kan maken met de verschillende vormen van kunst en cultuur. Het draagt niet alleen bij aan persoonlijke ontwikkeling, maar stimuleert ook creativiteit, ontmoeting en verbinding. Het college steunt een breed toegankelijk aanbod. Ook heeft het college oog voor de meerwaarde van kunst in de openbare ruimte. De vele culturele activiteiten zijn het meer dan waard om bezocht te worden. We zetten ons in voor de zichtbaarheid van deze activiteiten én voor nieuwe activiteiten die de identiteit, het imago en de levendigheid van Beverwijk en Wijk aan Zee versterken.

Sport

 • Wij nodigen al onze inwoners uit om te spelen, te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Sport verbindt en zorgt voor sociale samenhang. Bewegen is gezond. Sport leert ons dat ogenschijnlijk moeilijke doelen door oefening en/of in samenwerking haalbaar zijn. Jongeren leren samen te werken en elkaar beter begrijpen, ouderen blijven langer vitaal en ontmoeten elkaar. Het is ons doel iedere inwoner te laten profiteren van deze positieve effecten van sport en spel. Om die reden moeten sportclubs, scholen en instellingen in Beverwijk in staat worden gesteld aan dat doel bij te dragen.
 • Het duurzaam met elkaar vervlechten van sportpark Adrichem en recreatiepark Overbos tot Landgoed Adrichem.

Toerisme en recreatie

 • Als het gaat om het recreëren wil het college dat Beverwijk een groene stad is, bomenrijk en met mooie parken. Een stad waar gerecreëerd kan worden op het strand, in de parken, in het stadscentrum, op de Bazaar, of in het nieuwe recreatiegebied De Buitenlanden .

Cultureel erfgoed

 • Beverwijk is een stad die staat voor verandering. Dat heeft de inwoners veel goeds gebracht. De ruim honderd rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten herinneren de inwoners aan de rijke geschiedenis van Beverwijk. Het college wil de beeldbepalende monumenten voor de gemeenschap beschermen en behouden.

Recreatie en openbaar groen

 • Opstellen en vaststellen van een groenvisie voor Beverwijk. De groenvisie legt een stevig fundament voor het groenbeleid van de gemeente Beverwijk. Bestaande en te  behouden groene elementen worden vastgelegd en groene ambities zullen worden geformuleerd. Doelen vanuit klimaatadaptatie en ecologie worden geïmplementeerd. De Groenvisie biedt richtlijnen voor belangenafwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen en benoemd groene pijlers binnen de gemeente. Het vormt de basis voor een modern beleid dat richting geeft aan aanleg, beheer en onderhoud van groen.

Vastgesteld beleid

 • Algemene Subsidieverordening Beverwijk 2016
 • Cultuurvisie Beverwijk 2016-2019
 • Regionale cultuurvisie IJmond 1.0
 • Groenbeleidsplan Beverwijk deel 1 groenstructuurplan
 • Groenbeleidsplan Beverwijk deel 2 groenomvormingsplan
 • Meerjaren Groot Onderhoud en InvesteringsPlan sport 2021
 • Uitvoeringsagenda Sport 2020-2021

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 9.907
Baten € 257
Saldo € -9.650
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04