Begroting 2021

Sport, cultuur en recreatie

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • De Bibliotheek is een belangrijke laagdrempelige sociale, culturele en educatieve basisvoorziening voor alle inwoners.
  • Inwoners worden door een lokale media-instelling geïnformeerd over het nieuws, belangrijke maatschappelijke en culturele gebeurtenissen in hun (in-)directe woonomgeving. De lokale media-instelling doet dit met diversiteit in de programmering en op een kwalitatieve, onafhankelijke manier.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Bibliotheek

  • In 2021 wordt gestart met de uitvoering van het nieuwe beleidsplan 2021-2024. Dat houdt in dat de reeds eerder ingezette koers van een 'klassieke (uitleen)bibliotheek' naar een ‘participatiebibliotheek’ wordt geïntensiveerd, waarbij de aanpak van laaggeletterdheid een speerpunt is. Naast het stimuleren van lezen en leren wordt daarbij ook ingezet op o.a. informeren, ontmoeten en mediawijsheid.
  • De Bibliotheek is een belangrijke partner in het Taalhuis IJmond. In dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een vermindering van het aantal laaggeletterden in de IJmond. Zie hiervoor ook taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Lokale media-instelling

  • Het college zorgt voor de bekostiging van het functioneren van de  lokale media-instelling.
  • Het college ziet er op toe dat de lokale media-instelling voldoende aandacht geeft aan het eigen verzorgingsgebied maar ook op de samenwerking met andere lokale (IJmondiale) omroepen. Het college let daarbij op de onafhankelijkheid, de kwaliteit en diversiteit in de programmering. Belangrijk daarbij is de lokale informatie, het (politieke) nieuws, educatie en belangrijke (culturele) gebeurtenissen in het verzorgingsgebied.
  • Het college vraagt van de lokale media-instelling om, naast radio en televisie, gebruik te maken van meerdere mediaplatforms en de doorontwikkeling van de moderne media zoals internet en Social Media.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04