Begroting 2021

Sport, cultuur en recreatie

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Beeldbepalende monumenten voor de gemeenschap beschermen en behouden
  • Meer zichtbaar maken van (on)bekende monumenten door middel van promotie
  • Herbestemmen religieus erfgoed

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • De aanwezige informatie over monumenten in het algemeen beter ontsluiten via de nieuwe website. Dit geldt ook voor redengevende beschrijvingen van gemeentelijke monumenten, zoals de promotiefilmpjes "Monumensen".
  • De nieuwe archeologische waardenkaart (pilot met gemeenten Heemskerk en Velsen, gereed eind 2020) bekend maken
  • Kerkenvisie opstellen, met speciale aandacht voor herbestemming
  • Subsidieregeling gemeentelijke monumenten vaststellen
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04