Begroting 2021

Sport, cultuur en recreatie

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

 • Kunst en cultuur in de gemeente kent een divers en breed toegankelijk aanbod. Het aanbod bereikt zoveel mogelijk inwoners van en bezoekers aan de gemeente. Hierdoor kunnen zij genieten van creatieve initiatieven en activiteiten.
 • Culturele voorzieningen zijn duurzaam ingebed in de Beverwijkse samenleving. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor vernieuwing. Waar mogelijk wordt regionaal samengewerkt.
 • Mensen weten wat er te doen is en voelen zich uitgenodigd om mee te doen aan culturele activiteiten en initiatieven.
 • Zoveel mogelijk inwoners, en met name jeugd, komen in aanraking met diverse vormen van kunst en culturele uitingen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

 • De Corona crisis heeft het belang en de (veer)kracht van kunst en cultuur laten zien. De (sociale en economische) waarde die kunst en cultuur hebben voor de samenleving en het individu. Het college zet zich in voor de brede infrastructuur en het aanbod van kunst & cultuur die gemeente Beverwijk rijk is. En werkt hierin samen met culturele partners. Zodat bewoners en bezoekers van het aanbod kunnen genieten, het kunnen beleven en aan activiteiten mee kunnen doen.
 • Een mogelijke herijking van de zichtbaarheid van het culturele aanbod kan door de Corona crisis nodig zijn. Juist vanuit dit belang werken we samen verder aan Zichtbaar & Bekend.
 • Het brede kunst en cultuur aanbod wordt in 2021 tijdens Beverwijk uit de Kunst getoond.
 • Volgend uit het IJmondpredicaat voert de Theatermanifestatie IJmond, na hun eerdere voorstellingen in gemeenten Heemskerk en Velsen, in 2021 hun nieuwe theatervoorstelling uit in Beverwijk.
 • In 2021 start de nieuwe en derde periode van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Uitgevoerd door ABC Cultuur van het Centrum voor de Kunsten. In samenwerking met culturele organisaties en het onderwijs. Naast het stimuleren van talentontwikkeling, en jeugd op scholen kennis laten maken met verschillende vormen van kunst en cultuur, draagt het bovendien bij aan het tegengaan van onderwijsachterstanden en kansenongelijkheid. Zie ook taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken .
 • Naast verschillende inkomensregelingen en deelname aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt ook vanuit de combinatiefunctie cultuur (Brede combinatieregeling) ingezet op cultuurparticipatie van inwoners. Om deelname aan kunst en cultuur voor een ieder te stimuleren. Verbindingen worden gelegd met het sociaal domein; er wordt hiervoor samengewerkt met diverse organisaties.
 • De regionale samenwerking staat niet stil. Vanwege de Corona crisis stond de verdere uitwerking van de samenwerkingsaanpak van de Regionale Cultuurvisie ‘on hold’. Dit wordt in 2021 verder opgepakt. Zo ook de mogelijkheden die samenwerking vanuit de MRA kan bieden.
 • Onder voorbehoud van het besluit van de raad in het najaar van 2020 wordt het project Stadsimago in 2021 verder vormgegeven.
 • Gezien de beperkte bestedingsruimte van de gemeente wordt er geen vervolg gegeven aan het haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw cultureel centrum. Er komt wel budget beschikbaar voor de noodzakelijke renovatie.
 • Kunst in de openbare ruimte voegt kwaliteit en betekenis toe aan de stad. In 2021 worden twee kunsttoepassingen met gedichten van dichter Hans Tentije in de stad geplaatst, onder voorbehoud dat er voldoende budget voor de realisatie ervan wordt verkregen door Stichting Dichter in Beeld met fondsenwerving.
 • Alle monumenten en kunstobjecten in de gemeente worden digitaal ontsloten en toegevoegd aan de nieuwe digitoegankelijke website van de gemeente.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04