Begroting 2021

Beleidsbegroting programma's

Economie

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

 • Bevorderen van een gunstig vestigingsklimaat dat de economie aanjaagt en de ondernemers ontzorgt, waarmee een gezond ondernemingsklimaat met concurrentiekracht van het Beverwijkse bedrijfsleven versterkt wordt. Dit leidt tot toekomstbestendige en duurzame economische groei, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.
 • Versterken van de toeristische sector in Wijk aan Zee en Beverwijk en het promoten en zichtbaar maken van al het moois dat Beverwijk en Wijk aan Zee te bieden hebben.

Ambities

Het college is trots op de totale bedrijvigheid in stad en regio. Wij willen met een gunstig vestigingsklimaat de economie aanjagen en ondernemers ontzorgen. In Beverwijk is ruimte voor nieuwe (duurzame) bedrijven. Werkgelegenheid is belangrijk, en wij maken proactief gebruik van de kansen die Beverwijk biedt, mede door de gunstige ligging ten opzichte van de regio.

 • Vanuit de Visie Bedrijventerrein vergroten we de fysieke omvang van het gebied en herijken we de focus en prioritering. Het betreft de zone tussen het centrum en het industrieterrein (verder genoemd: Spoorzone).
 • We gaan verder met het uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023. Bovengenoemde prioritering heeft mogelijke consequenties op dit programma.
 • We zetten regionaal in om, in nauwe samenwerking met onze partners (zoals ESIJ, Techport, Greenbizz, NZKG en de MRA), eigen beleidsambities te realiseren.
 • We zetten de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat voort in 2021.
 • We participeren in het regionale initiatief MRA-Invest en stimuleren daarmee de energietransitie en de circulaire economie, dit levert tegelijkertijd investeringen in bedrijvigheid en daarmee arbeidsplaatsen op in onze regio.
 • We zetten ons in op het onderhouden van contacten en het kunnen inspelen op vragen van ondernemers en belanghebbenden.

Vastgesteld beleid

 • Beleidsplan Toerisme 2015-2020
 • Detailhandelsbeleid Beverwijk 2018-2023 
 • Marktverordening Beverwijk 2019
 • Regionale Detailhandelsvisie IJmond
 • Regionaal economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’
 • Strandbeleid Wijk aan Zee 2019-2023
 • Transformatie Kop van de Haven - Parallelweg
 • Uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023
 • Visie Bedrijventerrein Beverwijk

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 1.396
Baten € 538
Saldo € -858
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04