Begroting 2021

Economie

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Het bevorderen van een gezond ondernemingsklimaat in Beverwijk en versterken van de concurrentiekracht van het Beverwijkse en IJmondiale bedrijfsleven
  • Ondersteunen van ondernemersinitiatieven met als resultaat een hogere organisatiegraad en het door ondernemers beter kunnen benutten van de economische kansen.
  • Regionale samenwerking economische zaken met als resultaat effectiever economisch beleid en promotie en een IJmondiale economische groei.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • De uitwerking van de in het uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023 voor 2021 benoemde activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de nog uit te voeren stedenbouwkundige verkenning binnen de Spoorzone.
  • Binnen de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) wordt op basis van het ESIJ Jaarplan 2021 uitvoering gegeven aan het regionaal economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’.
  • Versterken profilering van Beverwijk (en de IJmond). Het college hecht er waarde aan om Beverwijk in 2021 duidelijker op de kaart te zetten. Dit is nadrukkelijk onderdeel van de MRA Agenda van de IJmond.
  • We zetten ons regionaal in om, via bijvoorbeeld de ESIJ, Techport, Greenbiz, Projectbureau Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA), eigen beleids-ambities te realiseren. Producten waarin dit vorm kan krijgen zijn o.a. de Verstedelijkings-strategie, het nieuwe NOVI-gebied en de Meerjarenagenda Techport.
  • Samen met de Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum (VvEBC), makelaars, pandeigenaren en ondernemers doorontwikkelen van mogelijkheden voor invulling van leegstaande panden en verbetering van het bestaande winkelaanbod.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04