Begroting 2021

Beleidsbegroting programma's

Bestuur en ondersteuning

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

 • We gaan inwoners en ondernemers in een vroegtijdig stadium betrekken bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. Om iedereen goed te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen in de stad, moet de communicatie naar inwoners begrijpelijk en toegankelijk zijn.
 • Niet-strategisch vastgoed wordt afgestoten en de kwaliteit van het strategisch vastgoed wordt gehandhaafd en duurzaam beheerd.
 • Er wordt een solide en transparant financieel beleid gevoerd waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn en waarbij incidentele meevallers niet worden gebruikt voor structurele tegenvallers.
 • De organisatie moet toegesneden zijn op de huidige en toekomstige taken.

Ambities

IJmondiale en regionale samenwerking

 • Als centraal gelegen gemeente in de IJmond streeft Beverwijk naar een verdere intensivering van de samenwerking met Heemskerk en Velsen. Deze regionale samenwerking moet leiden tot een robuuster bestuur en een optimale dienstverlening aan inwoners en ondernemers. We streven ernaar zoveel mogelijk IJmondiaal samen op te trekken richting MRA, Provincie, Rijk en Noordzeekanaalgebied (NZKG).

Dienstverlening

 • Om als gemeente Beverwijk tot een optimale en toekomstbestendige dienstverlening te komen en de regeldruk te verminderen, werkt ons college aan een meer klantgerichte organisatie waarbij de mogelijkheden centraal staan. Wij gaan voor het verbeteren van de interne processen en plannen voor de komende collegeperiode meet-momenten om te onderzoeken of inwoners en ondernemers tevreden zijn.

Inwonerparticipatie

 • Het meepraten en meedoen van de inwoners van Beverwijk bij het inrichten en ontwikkelen van onze stad, de eigen buurt en de eigen straat is van groot belang. De participatie in een vroeg stadium leidt niet alleen tot grotere betrokkenheid en meer bewustzijn, maar ook tot een bredere gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wat er in Beverwijk allemaal gebeurt.

Communicatie

 • Het college wil inwoners en ondernemers informeren over en betrekken bij ontwikkelingen in de stad. Om iedereen goed te informeren en te bereiken, willen wij de communicatie van de gemeente Beverwijk naar onze inwoners begrijpelijker en toegankelijker maken.

Vastgesteld beleid

 • Controle verordening
 • Financiële verordening 2017
 • Grondprijzennota 2017
 • Nota grondbeleid 2015
 • Nota reserves en voorzieningen 2020
 • Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2020
 • Nota strategisch vastgoed 2017
 • Treasurystatuut 2020
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 17.126
Baten € 90.181
Saldo € 73.055
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04