Begroting 2021

Bestuur en ondersteuning

Financiële informatie

Bestuur (0.1)

 • In 2022 zijn de lasten €15 dzd hoger door gemeenteraadsverkiezingen en de wisseling van raad en college.

Burgerzaken (0.2)

 • De inkomsten uit rijbewijzen en reisdocumenten fluctueren jaarlijks op basis van verwachte aanvragen. Hierdoor fluctueren ook de inkooplasten.

Beheer overige gebouwen en gronden (0.3)

 • De baten zijn in 2021 verhoogd met €3 mln, dit betreft de verwachte netto opbrengst van grondverkoop. Vanaf 2022 nemen de kapitaallasten toe als gevolg van investeringen in panden (o.a. verduurzaming, renovatie Kennemer Theater, herinrichting Museum Kennemerland). Zie ook de toelichting op de Meerjarenraming .

Overhead (0.4)

 • Onder overhead vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Om inzicht te geven over de overhead, is deze verdeeld in de volgende onderdelen:

Overhead
(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

1. Personeel

7.593,7

7.493,7

7.403,7

7.403,7

2. ICT

1.399,3

1.325,6

1.300,8

1.300,2

3. Huisvesting en Facilitair

2.044,4

2.002,6

1.725,8

1.695,7

4. Uitbestede diensten

1.167,8

1.186,7

1.186,7

1.186,7

5. Doorbelasting naar grexen

-66,3

-65,8

-65,8

-65,8

Totaal

12.138,9

11.942,8

11.551,1

11.520,5

 1. Onder personeel vallen de personeelslasten van het management van de totale organisatie en de medewerkers van de ondersteunende teams. Onder de ondersteunende teams vallen communicatie, juridische zaken, HR, salarisadministratie, ICT, facilitaire zaken, bestuursondersteuning, financiën & control. Opleidingskosten en vergoedingen voor woon-werkverkeer worden ook tot de personeelslasten gerekend. In 2021 en 2022 zijn de lasten hoger vanwege het budget voor de doorontwikkeling van de organisatie (VJN 2020).
 2. Tot de ICT kosten worden de kosten gerekend voor hard- en software en (mobiele) telefonie voor algemeen gebruik en de kosten voor hard- en software voor de ondersteunende afdelingen. De hard- en software die direct toe te rekenen zijn aan activiteiten staan geraamd op de  betreffende taakvelden (vb. de software kosten voor de Basisregistratie personen (BRP) is geraamd binnen taalveld 0.2  Burgerzaken). In 2021 zijn de ICT lasten incidenteel hoger vanwege de implementatie van een nieuw HR- en salarisadministratiesysteem. In de jaren daarna komt de afloop van de ICT lasten door de afloop van kapitaallasten van de reeds gedane ICT investeringen. De kapitaallasten van de toekomstige ICT investeringen staan begroot op taakveld. 0.8 overige baten en lasten.
 3. De huisvestingskosten bestaan uit alle kosten gerelateerd aan het stadhuis en het bedrijfsgebouw. Dit zijn onder andere de kapitaallasten, onderhoudskosten, diverse belastingen en heffingen, gas-, water- en elektriciteitskosten en verzekeringspremies. Onder facilitaire kosten vallen o.a. de kosten van kantoorbenodigdheden, papier en de huur van printers. Door aflopende kapitaallasten lopen de huisvestingslasten af.
 4. Uitbestede bedrijfsvoering zijn werkzaamheden die tot de overhead worden gerekend volgens de BBV, maar die zijn uitbesteed aan derden. Het gaat om kosten voor o.a. het externe archief, verzekeringen, inkoop- en aanbesteding, beveiliging, catering, reprografie en schoonmaak. De hogere archiefkosten zorgen dat de kosten van de uitbestede bedrijfsvoering in 2022 toenemen.
 5. De geraamde overheadslasten die naar de grondexploitatie worden doorbelast, vindt plaats op basis van de verdeelsleutel die is opgenomen in de financiële verordening 2018.

Treasury (0.5)

 • De jaarlijkse verschillen worden veroorzaakt door het jaarlijks fluctuerende renteresultaat. Onder 0.5 saldo van de financieringsfunctie wordt het renteresultaat vermeld. Voor de berekening van het renteresultaat verwijzen we naar de tabel in de paragraaf financiering , hierin worden baten en lasten apart weergegeven.

OZB woningen (0.61)

 • De opbrengst OZB woningen is voor 2021 geïndexeerd met 1,8%.

OZB niet-woningen (0.62)

 • De opbrengst OZB niet-woningen is voor 2021 geïndexeerd met 1,8%. Daarnaast is de opbrengst voor 2021 en 2022 incidenteel verhoogd met €240 dzd voor de dekking van de aanjaagregeling.

Parkeerbelasting (0.63)

 • De opbrengst stijgt jaarlijks omdat de tarieven stapsgewijs (met 5 cent per jaar) worden verhoogd tot €1,50 in 2023. Na 2023 wordt rekening gehouden met een indexatie van 2% per jaar.

Belastingen overig (0.64)

 • Met ingang van 2022 is de opbrengst precario €1,7 mln lager omdat gemeenten vanaf dat jaar geen precario meer mogen heffen van nutsbedrijven over netwerken die ze in, op of boven gemeentegrond exploiteren.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (0.7)

 • De algemene uitkering is conform de septembercirculaire 2020 begroot.

Overige baten en lasten (0.8)

 • De indexatie van de baten en lasten zijn voor het jaar 2021 verwerkt op de taakvelden. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 is de indexatie niet verder doorgevoerd op de taakvelden, maar staat deze in zijn geheel op dit taakveld begroot. Verder zijn met ingang van 2021 een drietal taakstellende budgetten begroot: Stelpost geen indexatie GR'n, Herijking subsidies en Taakstelling ombuigen begroting. Zie ook de toelichting op de Meerjarenraming .
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04