Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Leningenportefeuille

  • Het is van groot belang zicht te hebben op de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Deze rentegevoeligheid blijkt onder meer uit de hiervoor omschreven renterisiconorm. In onderstaand schema geven wij de verwachte mutaties in de leningenportefeuille.

Hoofdsom (x €1.000)

Geldgever

Rente

schuld 1-1-2021

Opnemen in 2021

Rente 2021

Aflossing 2021

Schuld 31-12-2021

20.000

NWB

4,265%

2.667

0

171

1.333

1.333

35.000

BNG

4,595%

20.125

0

958

1.167

18.958

20.000

BNG

4,240%

15.600

0

732

400

15.200

20.000

BNG

4,330%

16.000

0

715

400

15.600

20.000

NWB

4,390%

16.400

0

743

400

16.000

16.000

NWB

4,440%

13.440

0

616

320

13.120

Totaal

84.232

0

3.935

4.020

80.212

Relatiebeheer

  • Gemeente Beverwijk heeft een rekening-courantverhouding met de volgende bankinstellingen: BNG Bank en Rabobank. Gemeente Beverwijk heeft een ‘verplichte’ relatie met de BNG Bank, omdat alle rijksuitkeringen via de BNG Bank lopen. De BNG Bank verzorgt het betalingsverkeer voor gemeente Beverwijk.

Berekening renteresultaat

Renteresultaat (x €1.000)

2021

2022

2023

2024

Rentedekking IVA

116

113

109

105

Rentedekking MVA

4.743

4.390

4.099

3.914

Rentedekking FVA

105

105

105

105

Saldo rentedekking

4.964

4.608

4.312

4.124

Rentekosten geldleningen

-3.796

-3.687

-3.603

-3.483

Rentebaten geldleningen

451

451

451

451

Rente rekening courant

0

0

0

0

Saldo rente

-3.345

-3.236

-3.152

-3.032

Begroot renteresultaat

1.620

1.372

1.161

1.092

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04