Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

  • Treasury houdt zich bezig met risico’s die samenhangen met alle toekomstige kasstromen. Deze risico’s komen zowel voort uit de financieringsbehoefte als uit de wijzigingen in bestaande portefeuilles (zoals vervroegde aflossingen, herfinanciering, herbelegging en renteaanpassingen).
  • Het treasurybeleid is primair gericht op het waarborgen van financiële continuïteit door het resultaat en vermogen te beschermen tegen financiële risico’s en de organisatie financierbaar te houden. Deze bescherming vindt plaats door renterisico’s en risico’s uit financiële posities te vermijden en te spreiden. Deze twee soorten risico’s zijn leidend en gaan in de uitwerking verder dan de wettelijke kaders.
  • Uitvoering van het treasurybeleid leidt tot een zo nauwkeurig mogelijke afstemming van opgenomen en uitgezette gelden. Het college maakt actief gebruik van de wettelijke mogelijkheden om passende financieringslasten te bewerkstelligen.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04