Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Inleiding

 • De raad heeft als algemeen uitgangspunt vastgesteld dat, gezien het risicobeheer, alleen uit hoofde van de ‘publieke taak’ leningen of garanties worden verstrekt. Dit wordt gewaarborgd door richtlijnen en limieten in het treasurystatuut. Uitgangspunt is dat wordt voldaan aan kasgeldlimiet en renterisiconorm.
  De belangrijkste algemene financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en koersrisico.

Renterisico

 • Gemeente Beverwijk loopt renterisico door fluctuaties die optreden in door derden (banken etc.) gehanteerde rentetarieven. Een deel van de investeringen namelijk met externe middelen gefinancierd. Met de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) beperkt de wetgever het renterisico door het stellen van de zogenaamde kasgeldlimiet en renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

 • De Wet fido bepaalt dat de gemiddeld netto-vlottende schuld per kwartaal niet de kasgeldlimiet mag overschrijden. De kasgeldlimiet stelt een grens aan korte financiering. Hiermee wordt het renterisico op de korte financiering beperkt.
  De kasgeldlimiet wordt berekend als een bepaald percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar.

Overzicht van de hoogte van de kasgeldlimiet over 2021.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)

Omvang begroting 2021

130.359

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag

8,5%

Kasgeldlimiet in bedrag

11.081

Renterisiconorm

 • In de Wet fido zijn normen gesteld voor het renterisico op vaste schuld. Met het stellen van deze normen is een kader beschikbaar om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico door renteaanpassingen en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.
  Het renterisico op de vaste schuld (leningen met een looptijd langer dan één jaar) mag de renterisiconorm niet overschrijden.
  • De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld bij aanvang van het jaar.
  • Het renterisico wordt berekend door te bepalen welk deel aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen en voor welk deel van de vaste schuld een wijziging van rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan worden beïnvloed.
 • De verwachting is dat gemeente Beverwijk in 2021 binnen de wettelijke norm blijft, zie hiervoor de tabel renterisiconorm

Renterisiconorm (x €1.000)

2021

1a Renteherziening vaste schuld o/g

-

1b Renteherziening op vaste schuld u/g

-

2 Renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)

-

3a Nieuw aangetrokken vaste schuld

-

3b Nieuw uitgezette lange leningen

-

4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)

-

5 Betaalde aflossingen

4.020

6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

-

7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6)

-

Renterisiconorm

8 Stand vaste schuld per 1 januari

84.232

9 Normpercentage

20%

Toets risiconorm

10 Renterisiconorm (8 * 9)

16.846

7 Renterisico op vaste schuld

-

12 Ruimte (10 - 7)

16.846

Kredietrisico

 • Kredietrisico is het risico van waardedaling van een vordering, ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij wegens insolventie of deficit. Gemeente Beverwijk loopt kredietrisico bij
  • Het uitzetten van overtollige middelen (middelen die niet dienen voor de uitoefening van de publieke taak)
  • Het verstrekken van leningen en garanties uit hoofde van de publieke taak.
 • Het college beperkt het kredietrisico onder meer door eisen van kredietwaardigheid te stellen aan de tegenpartij. Voor de onderstaande handelingen gelden de volgende risico-beperkende maatregelen
  • Het uitzetten van overtollige middelen; het kredietrisico is door de regelgeving rond het schatkistbankieren vrijwel nihil
  • Het verstrekken van leningen en garanties; als gevolg van de Wet fido kan gemeente Beverwijk slechts leningen en garanties verstrekken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. In het treasurystatuut is bepaald dat hierbij de maximale zekerheden en garanties moeten worden verkregen die in de specifieke situaties mogelijk zijn. Wettelijk gezien is het college bevoegd om leningen en garanties te verstrekken
  • Garantstellingen; gemeente Beverwijk staat indirect garant voor woningbouwleningen middels een achtervangovereenkomst, waarbij in eerste instantie het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garant staat.

Liquiditeitsrisico

 • Beheersing van dit risico is van belang om te voorkomen dat er onnodig kort geld moet worden aangetrokken voor het doen van lopende betalingen. Liquiditeitsrisico doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de uitgaande geldstromen onvoldoende zijn afgestemd op de inkomende geldstromen, waardoor onnodig kort geld moet worden aangetrokken om te kunnen voldoen aan lopende betalingsverplichtingen.

Koersrisico

 • Dit betreft het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Aandelen zijn hiervan een goed voorbeeld. Uitgangspunt van het college is dit risico zoveel mogelijk uit te sluiten.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04