Begroting 2021

Beleidsbegroting programma's

Verkeer, vervoer en waterstaat

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

  • Een optimaal bereikbare gemeente met een veilig en onderhouden verkeer- en vervoersysteem, nu en in de toekomst, om zodoende een prettig woon- en werkgebied te zijn als alternatief binnen de noordelijke Randstad.

Ambities

De gemeente bevindt zich in het traject van heroriëntatie op de ontwikkeling van de gemeentelijke zeehaven De Pijp. De bestaande beheerstructuur voor de haven voldoet niet langer aan de technische, operationele en economische wensen en eisen. Vanuit het dagelijks beheer en het onderhoud van de zeehaven blijft aandacht nodig voor de kades en infrastructuur.
Verwacht wordt dat in 2020 de nieuwe mobiliteitsvisie bestuurlijk wordt vastgesteld. Deze visie vervangt het huidige GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan)

Vastgesteld beleid

  • Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan Deel B Beleidsplan
  • Jaarplan 2020 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2020-2029
  • Kadernota Parkeren 2012
  • Notitie beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022
  • Onderhoud openbare ruimte jaarplan 2019 en verder
  • Plan van Aanpak verkeer rond scholen
  • Regionale Mobiliteitsvisie IJmond Bereikbaar

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 8.726
Baten € 1.101
Saldo € -7.625
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04