Begroting 2021

Verkeer, vervoer en waterstaat

Risico's

Verleggen hoogspanningskabels

  • Gemeente Beverwijk heeft een verschil van inzicht met een netbeheerder over de kostenverdeling voor het verleggen van hoogspanningskabels. De vordering van de netbeheerder op de gemeente bedraagt ca. €140 dzd en die van de gemeente op de netbeheerder bedraagt ca. €57 dzd. De totale omvang van het geschil bedraagt ca. €197 dzd. Er zijn nog geen gerechtelijke stappen ondernomen; beide partijen hebben na overleg aangegeven het verschil van inzicht minnelijk te willen oplossen. Dit is schriftelijk vastgelegd en in een brief ter bevestiging naar de netbeheerder gezonden. De netbeheerder heeft deze brief nog niet bevestigd. Het eventuele risicobedrag maakt deel uit van de totale exploitatierisico’s.

Fiscaliteit straatparkeren

  • Al enige jaren is er een juridisch dispuut over de vraag of gemeenten btw moeten afdragen over de parkeerinkomsten aan de openbare weg. Indien de Hoge Raad oordeelt dat de overheid als ondernemer wordt aangemerkt betekent dit dat er over de opbrengst van het straatparkeren btw moet worden afgedragen. Verder bestaat de kans dat er ook VpB moet worden afgedragen over deze activiteit als de overheidstakenvrijstelling niet langer van toepassing is. In de begroting van 2021 is  €1,4 mln aan inkomsten begroot en hiervan zou €197 dzd als btw moeten worden afgedragen. Het is aan de Hoge Raad en/of de regering om te bepalen vanaf wanneer het effect zal optreden. De btw betreft Europese btw-regelgeving en een oordeel van de Hoge Raad inzake straatparkeren en btw kan ook fiscale gevolgen hebben voor andere lidstaten en de verschuldigdheid van VpB. Hier op gelet, kan het nog jaren duren voor er een uitspraak komt. Gezien de verwachting dat het nog jaren gaat duren voordat er meer duidelijkheid is, wordt het risico op €0 geschat.

Verzelfstandiging zeehaven De Pijp

  • Het vervolgproces van de verzelfstandiging van de Beverwijkse zeehaven hangt samen met nadere besluitvorming over andere ruimtelijke projecten. De ontwikkelingen binnen deze projecten kunnen leiden tot verder uitstel of afstel van de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp. Het risico is daarbij dat de gemeente langer of permanent de risico's voor de exploitatie en ontwikkeling van de gemeentelijke haven moet blijven dragen. Ook bestaat het risico dat investeringsbeslissingen, rond bijv. infrastructurele werkzaamheden, hierdoor worden uit- of afgesteld. Dit risico vormt onderdeel van de exploitatierisico's.

Herstel Kade

  • Door het buiten gebruik stellen van een deel van de kade zijn er geen risico's meer op het gebied van veiligheidsvoorschriften en zijn er geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk. Hierdoor komt dit risico te vervallen.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04