Begroting 2021

Informatie

EMU saldo

 • Raming en monitoring van het EMU saldo van decentrale overheden vindt plaats op basis van de EMU-enquête, Informatie voor Derden (Iv3) en ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).
 • Het doel van de EMU-enquête is vooruit te kijken op basis van begrotingscijfers.

Vragenlijst

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekening EMU-saldo

www.cbs.nl/kredo

Gemeente Beverwijk (0375)

Algemene gegevens:

Overheidslaag:

Gemeente

Berichtgevernaam:

Beverwijk

Berichtgevernummer:

0375

Jaar:

2021

2020

2021

2022

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2021

Volgens meerjarenraming in begroting 2022

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-1.465

2.767

1.195

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

539

-2.352

-4.105

3.

Mutatie voorzieningen

-1.036

-822

-766

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

3.678

-8.305

-3.650

5.

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

-6.718

12.602

8.184

EMU saldo

 • Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid in een bepaald jaar op transactiebasis. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Een ingaande geldstroom levert een positief EMU-saldo op, een uitgaande geldstroom laat een negatief EMU-saldo zien.
 • Het nummer is het regelnummer in de tabel
 1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
  Deze bedragen zijn terug te vinden bij het onderdeel overzicht baten en lasten van de programma's bij saldo voor bestemming.
 2. Mutatie (im)materiële vaste activa
  De mutaties van de (im)materiële vaste activa bestaan uit de werkelijke mutaties in 2020, aangevuld met de mutaties conform de begroting. Over de jaren 2021 en 2022 zijn de verwachte mutaties verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
 3. Mutatie voorzieningen
  De mutaties over 2020 bestaan uit de werkelijke dotaties en aanwendingen, aangevuld met verwachte dotaties en aanwendingen in 2020, conform de begroting. Over de jaren 2021 en 2022 zijn de verwachte dotaties en aanwendingen verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
  De mutaties van de voorraden bestaan uit de werkelijke mutaties in 2020, aangevuld met de mutaties conform de begroting. Over de jaren 2021 en 2022 zijn de verwachte mutaties verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
 5. Niet van toepassing
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04