Begroting 2021

Financieel kader

Structureel begrotingsevenwicht

Omschrijving taakveld

Omschrijving incidentele baten en lasten

2021

2022

2023

2024

Bedragen x €1.000

- is nadeel, + is voordeel
voor de begroting/exploitatie

Saldo voor bestemming:

2.767

395

1.134

1.081

Reservemutaties:

2.765

394

1.133

1.080

Saldo na bestemming:

2

1

1

1

Incidentele lasten:

0.4 Overhead

Doorontwikkeling organisatie

-200

-90

0.4 Overhead

Implementatie nieuw HR systeem

-52

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeersveiligheid rondom scholen

-55

-55

3.1 Economische ontwikkeling

Aanjaagregeling ondernemingsklimaat

-240

-240

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Thuis in Oosterwijk; fase 2

-130

-60

7.1 Volksgezondheid

Gezondheidsonderzoek RIVM

-28

7.1 Volksgezondheid

Rioolwater vervolgonderzoek

-35

7.4 Milieubeheer

Energietransitie

-125

8.1 Ruimtelijke ordening

Implementatie omgevingswet

-465

-250

-50

-50

8.2 Grondexploitatie

Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen

-11.088

-4.625

-3.571

-2.195

8.3 Wonen en bouwen

Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt

-70

Totaal incidentele lasten:

-12.488

-5.320

-3.621

-2.245

Incidentele baten:

0.3 Beheer gebouwen en gronden

Verkoop eigendommen

3.000

0.62 OZB niet-woningen

Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat

240

240

8.2 Grondexploitatie

Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen

11.699

4.989

3.763

2.344

Totaal incidentele baten:

14.939

5.229

3.763

2.344

Totaal incidentele baten en lasten

2.451

-91

142

99

Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming

-2.449

92

-141

-98

Incidentele stortingen in de reserves (0.10)

0.3 Beheer gebouwen en gronden

Opbrengst verkoop in best.res. Beheer en odh civiel (wegen)

-1.200

0.3 Beheer gebouwen en gronden

Opbrengst verkoop in best.res. Onderwijshuisvesting

-1.800

8.1 Ruimtelijke ordening

Storting best.res. Spoorzone

-1.000

8.2 Grondexploitaties

Storting best.res. Grondexploitaties

-580

-349

-144

-104

Totaal incidentele stortingen

-4.580

-349

-144

-104

Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Thuis in Oosterwijk fase 2 uit best.res. Decentralisaties Breed

130

60

6.4 Begeleide participatie

Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. Decentralisaties Breed

97

111

136

252

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed

800

8.1 Ruimtelijke ordening

Dekking storting best.res. Spoorzone uit best.res. Grondexploitaties

1.000

8.2 Grondexploitaties

Dekking voorber. krediet Kuenenpleinbuurt uit best.res. Grondexploitaties

70

Totaal incidentele onttrekkingen

2.097

171

136

252

Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves

-2.483

-178

-8

148

Structureel saldo

34

269

-133

-246

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04