Begroting 2021

Beleidsbegroting programma's

Veiligheid

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

  • De inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. We zetten in op schoon, heel en veilig. Speciale aandacht gaat uit naar vergroten van veiligheidsgevoel bij inwoners en ondernemers, het aanpakken van criminaliteit en de aanpak van overlast.

Ambities

  • De inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. Criminaliteit en overlast die een directe invloed hebben op onze inwoners worden aangepakt.
  • Door onze strategische ligging aan de rand van de Randstad, gelegen aan een landsgrens in combinatie met een goede infrastructuur, is onze regio helaas ook aantrekkelijk voor criminelen die zich bewegen op het snijvlak van boven- en onderwereld (criminele ondermijning). De gemeente zet haar bevoegdheden zoveel mogelijk in om, samen met de belangrijkste partners, de high impact crimes en criminele ondermijning tegen te gaan.
  • De aanpak van de veiligheidsvraagstukken en de handhaving geven we vorm in een thema- en gebiedsgerichte aanpak.

Vastgesteld beleid

  • Handhavingsbeleid Brandveiligheid Gebouwen 2015-2019
  • Handhavingsbeleidsplan BWT en RO 2015-2019
  • Integrale Veiligheid en Handhaving Plan 2020- 2024
  • Nota Dierenwelzijn 2015-2017
  • Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2017-2019
  • Verordening inrichting antidiscriminatie voorziening Beverwijk 2010

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 5.809
Baten € 68
Saldo € -5.741
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04