Begroting 2021

Veiligheid

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Dat de inwoner zich veilig voelt in de eigen woon-, werk- en leefomgeving, dat er minder criminaliteit is en minder overlast ervaart.
  • Dat er verantwoord wordt omgegaan met dieren en er adequaat wordt opgetreden in geval van dierenleed / -mishandeling.

Wat gaat het college daarvoor doen?

De aanpak van de veiligheidsvraagstukken en de bijbehorende inzet van handhaving zijn vormgegeven in een thema- en gebiedsgerichte aanpak.

Themagerichte aanpak

Leefbaarheid en veiligheid in buurten
Doel is om de leefbaarheid en veiligheid in de buurten te verbeteren. Dit doen we door het aanpakken van fysieke en sociale overlast en het bevorderen van het veiligheidsgevoel, in samenwerking met inwoners. Het aanpakken van overlast gebeurt door zichtbaar toezicht en handhaving op o.a. alcohol- en drugsoverlastsituaties en preventieve maatregelen, zoals het inzetten van buurtbemiddeling. Bij ernstige overlast wordt gebruik gemaakt van bestuursrechtelijke bevoegdheden, zoals het opleggen van gebiedsverboden, lasten onder dwangsom en/of bestuursdwang en worden panden (tijdelijk) gesloten.

De campagne #echtewijker wordt uitgevoerd. Deze campagne heeft tot doel om de meldingsbereidheid van inwoners ten aanzien van onveilige en overlastgevende situaties te vergoten. Meldingen worden vlot opgevolgd en, indien nodig, worden passende interventies gedaan.

Voor het aanpakken van ernstige woonoverlast stellen we beleidsregels op zodat adequaat kan worden opgetreden.

Jeugd en Veiligheid
Complexe jeugdcasuïstiek pakken we aan door:

  • het vroegtijdig signaleren van problemen bij jeugd. Hiervoor is de hele keten van zorg en veiligheid verantwoordelijk. In deze keten wordt samengewerkt met een gezamenlijke preventiestrategie;
  • het terugdringen van jeugdoverlast en –criminaliteit, door een combinatie van een gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak. Hierbij wordt  de juiste zorg tijdig en op maat geleverd aan zowel de jongere als zijn of haar gezin. Hierdoor zijn de jongeren en gezinnen daadwerkelijk geholpen en kan hem een toekomstperspectief geboden worden.  

Om de complexe jeugdcasuïstiek bestendig aan te pakken, werken we nauw samen met het sociaal domein. We zien hierin kansen in innovatieve projecten op het snijvlak van jeugd(hulp), veiligheid en onderwijs en het verbeteren van de samenwerking tussen jeugd(hulp)-, onderwijs- en veiligheidsprofessionals.

Ondermijning
Het doel van de aanpak van ondermijning is het voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit. Om ondermijnende criminaliteit te voorkomen en bestrijden, handelt Beverwijk bestuurlijk als dat nodig is. We vergroten het bewustzijn van inwoners en creëren weerbare wijken en staan voor een weerbaar bestuur. We zetten onze integrale, thematische aanpak en stevige bestuurlijke aanpak voort.

De gemeente Beverwijk heeft zich in 2020, ter versterking van haar informatiepositie, aangesloten bij meld Misdaad Anoniem. Om de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten, communiceren we actief wanneer (bestuursrechtelijke) bevoegdheden ingezet worden. In 2020 hebben we drugspanden gesloten en is drugshandel in de openbare ruimte aangepakt door het inzetten van bestuursdwang. Dit zetten we voort.

In het kader van de Outlaw Motorcycle Gangs vindt structureel overleg plaats met de partners over hoe negatieve effecten van de ongewenste motorclubs kunnen worden beperkt. Specifieke leden van de motorclubs worden uitgelicht, indien nodig.

In 2020 hebben we geen trainingen om slachtofferschap tegen te gaan kunnen aanbieden. Dat willen we in 2021 gaan doen.

Fysieke veiligheid en veilig ondernemen
Veilig ondernemerschap staat centraal in Beverwijk. Overlast, overlastlocaties en overlastgevers worden aangepakt.
Om veilig ondernemerschap te creëren is eerder een overvaltraining aangeboden aan ondernemers. In 2021 doen we met het RPC een inventarisatie naar de behoeftes van ondernemingen. Specifieke trainingen worden dan georganiseerd bij voldoende animo.

Voor het bedrijventerreinen is een werkgroep gestart die de veiligheid van deze terreinen inzichtelijk maakt. In 2021 leidt deze inventarisatie tot verschillende acties en mogelijke interventies op het bedrijventerrein.

Om nog adequater te kunnen handelen bij horecaoverlast en openbare orde problemen rondom horeca, wordt in 2021 het horeca interventiedraaiboek geëvalueerd en herzien.

Gebiedsgerichte aanpak

Centrumgebied/ De Drie Straatjes
Om onveiligheid, overlast en verloedering integraal aan te pakken is de meerjarige Gebiedsaanpak Centrum / De Drie Straatjes gaande. Cameratoezicht is uitgebreid met twee locaties om hotspots te kunnen blijven monitoren. Handhaving is zichtbaar aanwezig op straat, met name voor handhaving van het alcoholverbod en overlast jeugd en op vaste tijden fysiek aanwezig in het Wijkpunt in de Zeestraat.

Er vinden periodiek controles van de coffeeshops plaats en er wordt handhavend opgetreden bij geconstateerde overtredingen. Ook wordt de uitvoering van het verplichte sfeerbeheer gecontroleerd. Er vindt daarnaast controle plaats van exploitatievergunningen en op de avondwinkels wordt verscherpt toezicht gehouden bij overlast.
De aanpak 'knock & talk wordt ook in 2021 voortgezet. Door goed in contact te zijn met ondernemers worden anonimiteiten voorkomen en signalen van misstanden gezien en opgepakt.

Oosterwijk
Halverwege 2019 is van start gegaan met een nieuwe wijkaanpak; Thuis in Oosterwijk . In deze wijkaanpak wordt aangehaakt bij waar het goed gaat in de wijk en worden succesvolle activiteiten en/of verenigingen versterkt en uitgedragen. Hardnekkige veiligheidsproblemen worden aangepakt, zoals vernielingen in de openbare ruimte en overlast tussen bewoners Deze integrale wijkaanpak wordt voortgezet in 2021.

Deze wijkaanpak had o.a. het streven om de samenwerking te versterken tussen de gemeenten Heemskerk en Beverwijk en natuurlijk de wijkbewoners. Er is inmiddels een samenwerking met Heemskerk om gezamenlijk de drugsproblematiek in de aangrenzende gebieden samen aan te pakken. Deze samenwerking is o.a. ontstaan door de IJmondiale Drugsaanpak, die verder in 2021 voorgezet zal worden.

De Wijkwinkel Thuis in Oosterwijk is in juni 2019 geopend en wordt in 2021 voortgezet. En heeft onder andere bijgedragen aan het organiseren verschillende activiteiten om de saamhorigheid in de wijk te vergoten. De Wijkwinkel wordt verder gebruikt door handhaving en wijkagenten om buurtbewoners te voorzien van informatie en te fungeren als een meldpunt voor klachten.

In samenwerking met de Buurtverbinder, PreWonen, team VTH en actiegroep BIJ worden de '320 flats' met gerichte acties schoner, veiliger en leefbaarder gemaakt.

Integrale handhaving
De gemeentelijke integraal handhavers surveilleren en controleren op uiteenlopende thema’s, zoals leefbaarheid, alcohol, drugsproblematiek, jeugdoverlast, afval, parkeren en evenementen. Dit doen zij informatie-gestuurd. In de meeste gevallen treden handhavers preventief op. Als dat niet werkt, wordt er bekeurd. Preventieve handhaving houdt in dat handhavers zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn. Ze gaan het gesprek aan met betrokkenen. Zo wordt overlast zoveel mogelijk voorkomen en teruggedrongen.

Antidiscriminatie
Conform de wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen heeft het college een
meldpunt beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website www.beverwijk.nl. De gemeente Beverwijk is aangesloten bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK).

Dierenwelzijn
Signalen van dierenleed / -mishandeling worden adequaat opgepakt en afgehandeld.
Bij ruimtelijke ingrepen ziet het college er op toe dat schade aan flora en fauna zo veel mogelijk wordt beperkt en neemt waar mogelijk compenserende of mitigerende maatregelen.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04