Begroting 2021

Financieel kader

Meerjarenraming

Meerjarenraming

NR

Taak-veldOnderwerp bedragen x€1.000

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

A

Saldo begroting cf voorjaarsnota 2020 (exclusief buffer)

523,6

-0,1

870,3

596,6

B

Subtotaal effecten najaarsnota 2020

75,8

581,5

201,9

821,7

C

Begrotingssaldo conform najaarsnota 2020

599,5

581,4

1072,2

1418,3

Mutaties Programmabegroting 2021

1

div.

Effect opstellen taakveldenraming

555,8

202,0

59,7

-76,7

2

0.3

Kapitaallasten verduurzaming panden

-33,0

-67,0

-100,0

3

0.3

Kapitaallasten renoveren kennemertheater

-130,0

-128,0

4

0.3

Kapitaallasten 2e fase herinrichting Museum Kennemerland

-6,3

-6,2

-6,1

5a

0.3

Verkoop van grondpositie en opbrengst gefaseerd inzetten als dekkingsmiddel voor kapitaallasten

3.000,0

5b

0.10

Storting bestemmingsreserve wegen

-1.200,0

5c

0.10

Storting bestemmingsreserve onderwijshuisvesting

-1.800,0

6

0.4

Implementatie nieuw HR systeem

-52,0

7

0.8

Stelpost geen indexatie GR'en

100,0

200,0

300,0

8

0.8

Herijken subsidies

200,0

333,0

666,0

1.000,0

9

0.8

Taakstellend in portefuilles PH's

400,0

400,0

400,0

10

1.2

Bedrijfsvoering veligheid, toezicht & handhaving

-71,4

-70,1

-100,1

-70,1

11

2.1

Niet bijdragen mobiliteitsfonds 2021-2023

135,0

135,0

135,0

12

2.1

Kapitaallasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte

-225,0

-450,0

13

2.1 / 0.10

Storting bestemmingsreserve wegen

-108,0

-318,0

-540,0

-515,0

14a

2.2

Hogere opbrengst parkeervergunningen

40,0

40,0

40,0

40,0

14b

0.10

Extra baten parkeervergunningen storten in parkeerfonds

-40,0

-40,0

-40,0

-40,0

15

2.4

Stelpost kade haven

-150,0

16a

3.1

Continueren aanjaagregeling

-240,0

16b

0.63

Continueren aanjaagregeling dekken uit opbrengst OZB niet woningen

240,0

17

4.2

Stelpost kapitaallasten onderwijs (IHP, IKC)

-11,6

-214,4

18

4.2 / 0.10

Storting in bestemmingsreserve onderwijshuisvesting

-160,0

-476,0

-805,0

-760,0

19a

6.1

Oosterwijk fase 2 (excl. Animal Farm)

-130,0

-60,0

19b

0.10

Dekking uit bestemmingreserve decentralisaties breed

130,0

60,0

20

7.1

Rioolwatervervolgonderzoek

-35,0

21a

7.3

Hogere lasten afvalinzameling en -verwerking

-238,0

-238,0

-238,0

-238,0

21b

7.3

Inkomsten afval 2021

119,0

238,0

238,0

238,0

21c

0.10

Bijdrage uit Algemene reserve ter dekking kosten afvalinzameling en -verwerking

119,0

22

7.3

Beleidsvoorstellen grondstoffenplan (afvalscheiding)

PM

23

8.1

Implementatie omgevingswet

-465,0

-250,0

-50,0

-50,0

24

8.1

Toezicht vanuit gemeente op landelijke energietrajecten (Tennet, wind op zee)

-147,0

-147,0

-147,0

-147,0

25a

8.3

Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt

-70,0

25b

0.10

Bijdrage uit reserve grondexploitatie ter dekking kosten Kuenenpleinbuurt

70,0

26a

0.10 / 8.1

Bestemmingsreserve Spoorzone

-1.000,0

26b

0.10 / 8.1

Dekking uit bestemmingsreserve grondexploitaties

1.000,0

D

Subtotaal mutaties programmabegroting 2021

-147,6

-130,4

-621,2

-967,3

E = C + D

Saldo meerjarenraming 2021-2024 (excl. spaardoelstelling)

451,9

451,0

451,0

451,0

F

Begrote spaardoelstelling, cf motie 16 voorjaarsnota 2017

-450,0

-450,0

-450,0

-450,0

G = E + F

Saldo meerjarenraming 2021-2024 (incl. spaardoelstelling)

1,9

1,0

1,0

1,0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04