Begroting 2021

Bestuur en ondersteuning

Financiële informatie

Toevoeging aan de reserve €4,7 mln

Beheer overige gebouwen en gronden (0.3)

  • De netto opbrengst van grondverkoop wordt in 2021 gestort in de volgende bestemmingsreserves: een bedrag van €1,2mln in de bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel (wegen) en €1,8 mln in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. Zie ook de toelichting op de Meerjarenraming .

Parkeerbelasting (0.63)

  • Jaarlijks wordt het voordelig resultaat van de parkeerinkomsten in de egalisatiereserve parkeren gestort. De inkomsten en uitgaven voor parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.

Overige baten en lasten (0.8)

  • Er wordt jaarlijks €450 dzd gestort in de algemene reserve. Deze spaardoelstelling komt voort uit motie 16 van de voorjaarsnota 2017 en is vanaf 2020 meerjarig verwerkt als storting binnen de algemene reserve

Onttrekking aan de reserve €522 dzd

Beheer overige gebouwen en gronden (0.3) en overhead (0.4)

  • Onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis ter dekking van de kapitaallasten stadhuis. Het bedrag wordt ieder jaar lager omdat de kapitaallasten afnemen.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04