Begroting 2021

Verkeer, vervoer en waterstaat

Financiële informatie

Verkeer en vervoer (2.1)

  • Investeringen infrastructuur
    Als gevolg van het geplande investeringen in en om die wijken waarvan de infrastructuur moet worden vervangen, stijgen de kapitaallasten de komende jaren. De jaarlasten van deze investeringen komen tot uitdrukking in de begroting nadat projecten zijn afgerond en eventuele subsidies of andere bijdragen zijn ontvangen. Naar verwachting ontstaat er op die manier over enkele jaren een piek in de kapitaallasten, die na verloop van tijd weer afneemt. Het is nodig om hiervoor aanvullende middelen op te nemen in de begroting. Bij benadering bedragen deze kapitaallasten gemiddeld €600 dzd per jaar (over de periode 2023 -2037). Om de te verwachten stijging van de kapitaallasten op te vangen heeft het college vanaf 2023 extra dekkingsmiddelen in de begroting opgenomen. Deze extra middelen zijn €225 dzd voor 2023 en €450 dzd met ingang van 2024.
  • Voor verkeersveiligheid rond scholen is in 2020, 2021 en 2022 €55 dzd extra begroot (besluit voorjaarsnota 2019).
  • Vanaf 2022 zijn jaarlijks €100 dzd kapitaallasten begroot voor de doorfietsroute.
  • In de jaren 2021, 2022 en 2023 wordt er geen bijdrage aan het mobiliteitsfonds gedaan. Zie ook de toelichting op de Meerjarenraming .

Parkeren (2.2)

  • Door het verhogen van de tarieven voor parkeervergunningen en het toepassen van prijsdifferentiatie is de opbrengst parkeervergunningen met ingang van 2021 structureel €40 dzd verhoogd.

Economische havens en waterwegen (2.4)

  • In 2021 en 2024 zijn lasten geraamd voor baggerwerkzaamheden in de haven, deze lasten worden eens per drie jaar begroot. In 2024 is €150 dzd budget begroot voor de kade, zie de toelichting bij item Stelpost kade haven in de toelichting op de Meerjarenraming .
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04