Begroting 2021

Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • De gemeente moet bereikbaar en verkeersveilig blijven, nu en in de toekomst. Door een betere bereikbaarheid, onder andere door parkeerbeleid, vormt Beverwijk een prettig woon- en werkgebied, als alternatief binnen de noordelijke Randstad.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Parkeernormen centrum

  • De restcapaciteit parkeren in en rond het centrum raakt op. In 2020 is de discussienota parkeren besproken in de raadscommissie. De discussienota bevat voorstellen voor aanpassing van het parkeerbeleid, rekening houdend met de wens om ontwikkelingen in het centrum mogelijk te houden, met een passende balans tussen vraag en aanbod van parkeervoorzieningen in het centrum (nu en in de toekomst) en een toekomstbestendig parkeerfonds . Een aantal van de door de raadscommissie akkoord bevonden acties uit de discussienota is in 2020 uitgevoerd, het restant zal in 2021 worden uitgevoerd.

Digitaliseren parkeren

  • Door het parkeerproces verder te digitaliseren kan er efficiënter gewerkt worden, waarmee kosten bespaard worden. We bekijken de mogelijkheden voor een digitale bezoekersregeling en het invoeren van kentekenparkeren. Het contract met de leverancier van de parkeersoftware loopt eind 2021 af. Er zal een project gestart worden. Het doel is in 2022 te starten met een nieuw en gedigitaliseerd parkeersysteem.

Publieke laadpunten

  • Het aantal laadpalen breiden we op aanvraag verder uit op de nog ontbrekende locaties, rekening houdende met de voorwaarden van MRA-elektrisch. MRA-elektrisch is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam en richt zich op het stimuleren elektrische rijden en uitrollen van laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen, volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Het door de NAL beoogde netwerk voor 2020 (globaal 1 laadpaal binnen een straal van 300 meter) is bijna gereed. Vervolgens is het aan de gemeente om te bepalen hoe zij verder wil gaan met het uitbreiden van het aantal laadpalen in aanvullend beleid. 
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04