Begroting 2021

Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

 • De gemeente moet bereikbaar en verkeersveilig blijven, nu en in de toekomst. Door een betere bereikbaarheid van Beverwijk en de regio vormt Beverwijk een prettig woon- en werkgebied, als alternatief binnen de noordelijke Randstad.
 • Binnen 30 minuten ben je in Amsterdam en binnen 10 minuten sta je op het strand.
 • We zetten in op goede fietsverbindingen en daarnaast willen we beter openbaar vervoer, waarbij Beverwijk goed verbonden is met onder andere de rest van de Metropoolregio Amsterdam. Hiermee willen we inwoners verleiden tot schonere en duurzame vormen van mobiliteit.
 • Onveilige verkeerssituaties worden aangepakt, zeker rondom scholen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Uitvoering maatregelen nieuwe mobiliteitsvisie.

 • Naar verwachting wordt de mobiliteitsvisie in de loop van 2020 bestuurlijk vastgesteld. In 2021 zal gestart worden met de uitvoering van de beschreven maatregelen.

Totstandkoming uitvoeringsplan verkeersveiligheid

 • In de raadsvergadering van 3 januari 2020 heeft de raad de motie “Onderzoeken plan voor verbeteren verkeersveiligheid” overgenomen. Het college heeft via een memo op 27 mei de raad geïnformeerd, dat zij op grond van het SPV onder regie van de provincie de knelpunten in onze gemeente in beeld gaan brengen, zowel qua risico’s als ongevallen. Als de risicoanalyse voor Beverwijk is opgesteld, zal daarbij een uitvoeringsplan komen (2e kwartaal 2021) met maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met de risicoanalyse en het uitvoeringsplan heeft de gemeente straks een integraal verkeersveiligheidsplan waarmee de verkeersonveiligheid de komende jaren kan worden aangepakt.  

Verbinding A8/A9

 • Voor een betere doorstroming en bereikbaarheid tussen de IJmond en de Zaanstreek is een nieuwe wegverbinding tussen de A8 en de A9 wenselijk. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst werken we onder regie van de provincie Noord-Holland verder aan de planstudie A8-A9 om te komen tot realisatie van deze verbinding in 2026- 2028. Beverwijk wil dat de leefbaarheid van de Broekpolder niet afneemt. Raad en college zullen ondanks de voorkeur voor het Heemskerkalternatief proberen de provinciale keuze voor het Golfbaanalternatief zo goed mogelijk ingepast te krijgen zonder overlast voor de Broekpolder.

Mogelijkheden afwaardering A22 onderzoeken

 • Er zal in overleg worden gegaan met het Rijk om te onderzoeken of de A22 kan worden afgewaardeerd naar een weg met een 80 km/uur regime. Dit biedt kansen voor meer op- en afritten en meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van het gebied tussen de A22 en de A9.

Tweede pont Noordzeekanaal

 • Samen met IJmond Bereikbaar blijven we gemeente Velsen ondersteunen in de lobby richting gemeente Amsterdam (concessiehouder) en andere overheden (provincie en Rijk) voor structurele dekking voor het in de vaart houden van de 2e pont. Dit blijven we doen zolang er geen helderheid is over de 2e pont (vaart tot begin 2022).

Verder uitwerken en realiseren regionale westelijke doorfietsroute.

 • Het college gaat verder met de voorbereiding en realisatie van het westelijk tracé van de regionale doorfietsroute, conform het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute.
 • Voor deelproject Westerhoutweg is het Voorlopig Ontwerp ter inzage gelegd en is provinciale subsidie aangevraagd. Het Definitief Ontwerp wordt aan het college ter vaststelling voorgelegd. Uitvoering kan dan begin 2021 starten.
 • Voor deelproject kruispunt Zeestraat - Warande is eveneens subsidie aangevraagd. Het Voorlopig Ontwerp is gereed en kan voor inspraak ter inzage gelegd worden. Hiermee wachten wij op bevestiging van de subsidie. Verwachting is dat de inspraak medio oktober kan starten.
 • Voor deelproject Warande is subsidie verstrekt. Deze kan uitgevoerd worden in het najaar 2020. Dit betreft het aanbrengen van rode fietsstroken. Hiervoor is geen herinrichting nodig.
 • Overige deelprojecten worden uitgewerkt.

Verbeteren lokale verkeersveiligheid

 • Voortzetting uitwerken en realiseren plannen ter bevordering van de veiligheid rond scholen door middel van lokale verkeersmaatregelen, informatie- en communicatievoorzieningen, zoals vastgelegd in het plan van aanpak verkeer rond scholen.
 • Zoveel mogelijk in combinatie met groot onderhoud aan de openbare ruimte, verbeteren van verkeerssituaties of aanleg van nieuwe infrastructuur en de verkeersveiligheid op erftoegangs- en gebiedsontsluitingswegen, zoals fietsstraten, fietspaden, oversteekplaatsen voor langzaam verkeer en een duurzaam veilige inrichting.

Investeringen infrastructuur

 • De infrastructuur van de woonwijken en belangrijke wegen uit de 60-er jaren van de vorige eeuw nadert het einde van de technische levensduur en is aan vervanging toe. De komende jaren zullen deze moeten worden vervangen of gerenoveerd en hierdoor zijn nieuwe investeringen nodig. In onderstaand schema zijn de vervangings-  en/of herinrichtingsprojecten verzameld, samen met de vervangingsprojecten die worden gegenereerd op basis van ouderdom (=cyclisch).  De ramingen zijn gebaseerd op globale kengetallen die bij de uitwerking van de projecten verder worden verfijnd. Aan de raad wordt voorgesteld het benodigde investeringskrediet van €4,9 mln voor het jaar 2021 beschikbaar te stellen bij het vaststellen van deze programmabegroting. Dit betreft het bruto investeringsbedrag waarbij nog geen rekening is gehouden met eventuele subsidies of andere bijdragen.
 • Overzicht geprognosticeerde projectinvesteringen 2021-2024 (exclusief GRP-maatregelen)

Straat- / wijknaam

Investeringsbedrag (x €1.000)

2021

2022

2023

2024

Geplande projecten

Alkmaarseweg (zuid)

1.917

-

-

-

De Dalen

-

221

-

-

Meerplein, -straat (afh. v. bouwontwikkeling)

-

-

-

1.115

Oosterwijk 3e fase

-

-

725

-

Openbare verlichtingsplan

462

462

199

-

Overboslaan

-

105

-

-

Pilotenbuurt

480

927

-

-

Plantage

-

-

829

-

Plesmanweg

75

2.004

467

656

Warandebuurt

393

207

1.080

120

Westerhoutplein (na aanleg rotonde)

-

383

-

-

Zuiderkade

910

-

-

-

Subtotaal geplande projecten

4.236

4.309

3.300

1.891

Cyclische vervangingsprojecten

Bedrijventerrein t.z.v. de Pijp

359

-

-

-

Broekpolder (div. straten)

-

-

-

572

Creutzberglaan (ged.)

-

-

-

322

De Witstraat

71

-

-

-

Kerkstraat

-

158

-

-

Overig cyclisch (verspreid liggende straten)

196

198

288

321

Wijk aan Zee (div.straten)

-

351

231

45

Zwaansmeer (div. straten)

-

-

183

-

Subtotaal cyclische projecten

626

706

702

1.260

Totaal (excl. GRP en BTW)

4.862

5.016

4.002

3.151

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04