Begroting 2021

Bestuur en ondersteuning

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2018

Werkelijk
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Streefwaarde

1

Formatie (1)

6,5

6,8

6,7

6,6

2

Bezetting (2)

6,0

6,0

6,2

6,4

3

Apparaatskosten (3)

609,5

693,6

657,1

672,0

4

Externe inhuur (4)

18,8

17,7

n.n.b.

n.n.b.

5

Inhuur

102

102

n.n.b.

n.n.b.

6

Overhead (5)

9,5

10,6

9,4

9,5

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. Aantal fte (formatie) per 1.000 inwoners
  2. Aantal fte (bezetting) per 1.000 inwoners
  3. € per inwoner
  4. Percentage op loonsom
  5. € per inwoner, geen verplichte indicator
  6. Percentage op totale lasten
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04