Begroting 2021

Sport, cultuur en recreatie

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

 • We gaan zorgvuldig om met het bestaande groen en stimuleren ideeën voor het vergroenen van de stad, het versterken van de natuurwaarden en het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Groen

 • De nieuwe groenvisie wordt vastgesteld en geeft een stevig fundament voor het groenbeleid van de gemeente Beverwijk, waarbinnen:
  • Bestaande en te behouden groene elementen worden vastgelegd
  • Nieuwe groene ambities worden geformuleerd.
  • Doelen vanuit klimaatadaptatie en ecologie worden geïmplementeerd.
 • De Groenvisie biedt richtlijnen voor belangenafwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen en benoemt groene pijlers binnen de gemeente.
 • De Pijlers uit de Groenvisie zullen in 2021 verder worden uitgewerkt tot uitvoeringsagenda's/ handboek inrichting openbare ruimte.

Spelen

 • Uitvoering geven aan het speelruimtebeleid 'Spelen voor iedereen en overal' op basis van de herijking van het beleid in 2020. Uitgangspunten zijn de kwalitatieve verbetering van de bestaande speelplaatsen en het beheersbaar houden van de kosten. Zie hiervoor ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen; speelplaatsen . De aanpak conform herijking richt zich op zogenaamde 'speelbuurten'. In ieder speelbuurt is aandacht is voor ten minste één centrale speelplek. Inclusiviteit maakt onderdeel uit van de inrichting net als de sociaal maatschappelijke factoren van informele ontmoetingsruimte.
 • Jaarlijks wordt een aantal plekken aangepakt, zo ook in 2021.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04