Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Speelplaatsen (5.7)

Actueel beleidskader.

  • Het huidige speelruimteplan Beverwijk speelt buiten*) uit 2016 wordt op grond van het coalitieprogramma tussentijds geëvalueerd en herijkt. Besluitvorming hierover vindt in 2020 plaats

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

  • Speeltoestellen en -ruimtes worden zodanig onderhouden dat ze voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen.
  • De herinrichting van speelplaatsen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte (integrale aanpak).
  • Uitgangspunten is de kwalitatieve verbetering van de bestaande speelplaatsen en het beheersbaar houden van de kosten.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

  • Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten van speelplekken is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld openbaar groen en (open-lucht-)recreatie. Indien voor de aanleg van speelplekken investeringskredieten beschikbaar worden gesteld, maakt het dekkingsvoorstel voor de kapitaallasten onderdeel uit van het betreffende raadsbesluit.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04