Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Groen (5.7)

Actueel beleidskader.

Groen in stedelijk gebied

 • Het groenbeleid is vastgelegd in het groenbeleidsplan Beverwijk groenstructuur- en omvormingsplan*) en het bomenbeleidsplan*). Deze plannen zijn verouderd en worden geactualiseerd en vervangen door een groenvisie. De groenvisie vormt de basis voor een modern beleid dat richting geeft aan aanleg, beheer en onderhoud van groen. Bij de visie hoort een participatieproces. Verwacht wordt de besluitvorming hiervoor in 2020 af te ronden.
 • Met de actualisatie van het groenbeleid komt er een vernieuwde uitvoeringsagenda ‘groenomvormingen’. In plaats van de meer kleine lokale omvormingsplannen van de afgelopen jaren kiest het college voor de komende periode meer voor een buurt- of wijkgerichte aanpak, zoals in 2020 bij de Staatsliedenbuurt.

Buitenstedelijk groen

 • Het beleidskader voor het groene buitengebied wordt hoofdzakelijk bepaald door het 'Ontwikkelingsplan Groene IJmond'.
 • De aanleg van strategische groenprojecten, zoals het Aagtenpark, is voor een groot deel afgerond. Het gebied dat bekend is als de Buitenlanden is nog in uitvoering.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

 • De notitie beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022*) en het daarin opgenomen beeldkwaliteitsplan *) is richtinggevend voor het in stand houden van het openbaar groen.
 • Hierin zijn de minimaal te handhaven kwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte vastgelegd. De daaruit samengestelde beeldkwaliteitskaart is door de raad vastgesteld. Voor het openbaar groen gelden dezelfde kwaliteitsniveaus als voor de overige onderdelen van de openbare ruimte (zie onder wegen en kunstwerken). Deze zijn gebaseerd op de CROW beeldkwaliteitsnormen.
 • Jaarlijks worden groenomvormingsplannen opgesteld, uitgewerkt en gerealiseerd als onderdeel van het uitvoeringsprogramma onderhoud openbare ruimte.
 • Nieuwe projecten die in dit verband aan de orde komen zijn de renovatie van het groen in De Dalen (zoals de in 2020 gerenoveerde Staatsliedenbuurt), de Piloten- en de Warandebuurt, de vergroening van het Kerkplein, de renovatie of het verbeteren van de groenvoorziening in het Aagtendorp en in de Waal- en Merwedestraat (na de renovatie van de woningen).
 • Ontwikkelingen op het gebied van klimaatbeheersing worden zo veel mogelijk meegenomen in de ontwerpen voor o.a. het groen in de openbare ruimte.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

 • Het benodigde structurele budget voor dagelijks onderhoud, omvormingsprojecten en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld groen en (open lucht-) recreatie.
 • In (of gelijk met) de jaarlijks door de raad vast te stellen begroting levert het college een overzicht van de benodigde investeringskredieten voor het onderhoud van de openbare ruimte. In de geplande infrastructurele projecten (inclusief de oude wijken) die in het investeringsschema bij taakveld 2.1 Verkeer en vervoer zijn opgenomen, wordt een vervanging/opwaardering van het groen integraal meegenomen. De bedragen in het investeringsschema (“geprognosticeerde projectinvesteringen 2021-2024 (exclusief GRP-maatregelen”) zijn inclusief de benodigde groeninvesteringen.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04