Begroting 2021

Sport, cultuur en recreatie

Risico's

Kunst en cultuur

 • De effecten van de coronacrisis kunnen voortduren in 2021. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het effect van de ‘1,5 meter samenleving’ op activiteiten van organisaties of evenementen. Op het moment van schrijven van de begroting is dit nog niet duidelijk. Dit risico vormt onderdeel van de exploitatierisico's.

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

 • De Nederlandse btw-sportvrijstelling is uitgebreid en geldt voor een ieder die zonder winstoogmerk sportaccommodaties exploiteert. Dit kan financieel nadelige consequenties hebben voor gemeenten, sportstichtingen en sportverenigingen. Het Rijk heeft compensatiemaatregelen getroffen in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). Bekend is dat deze uitkering onvoldoende zal zijn om de btw nadelen volledig te compenseren. Welke deel van de btw niet gecompenseerd zal worden is onzeker.
 • Om gebruik te kunnen maken van de compenserende maatregelen die het Rijk treft, de zogenoemde specifieke uitkering stimulering (SPUK), moet de begroting als onderbouwing worden ingediend.
  Het bedrag aan investeringen en kosten op het gebied van sport waarover btw via SPUK teruggevraagd kan worden, is in onderstaande tabel op grond van het vastgestelde meerjaren groot onderhoud en investeringsplan sport 2019-2022 de jaarschijf 2021 weergegeven:
    1.1 Onroerende zaken nieuwbouw   1.109.222
    3.2 Verbonden lichamen      
    451.141
    Totaal                       1.560.363

Droogte

 • Door de toenemende droogte moeten de nieuw geplante bomen, de bomen die het afgelopen jaar geplant zijn en de vaste planten op de Breestraat extra water krijgen. Ook de afgelopen 2 jaar was het erg droog en zijn er maatregelen genomen om de schade te beperken. Er bestaat komende jaren een reële kans, dat toch blijkt dat er in het openbaar groen bomen en planten dood zijn gegaan als gevolg van de droogte. Het risicobedrag maakt onderdeel uit van de totale exploitatierisico's.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04