Begroting 2021

Onderwijs

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

 • Het belang van vroegtijdig voorkomen van onderwijsachterstanden is belangrijk.
  Het voorkomen van onderwijsachterstanden draagt immers niet alleen bij aan een goede start in het basisonderwijs. Het sluit tevens aan op de preventieve taken van jeugd. Bovendien kan het voorkomen van onderwijsachterstanden effecten hebben op de langer termijn, onder andere: betere kansen op het vervolgonderwijs, meedoen in de samenleving, participatie in het arbeidsproces en een betere gezondheid.
 • Op de basis- en middelbare school is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei facetten uit de samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen ook onderwezen worden in cultuur en sport. We faciliteren cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap.
 • Daarnaast is het belangrijk de jeugd op te leiden die aansluiten bij de te verwachte vraag naar technisch personeel ook in het kader van realisatie van nieuwe technieken voor windenergie, warmtenetten, aardgasloos bouwen en circulaire economie.

Wat gaat het college daarvoor doen?

 • Het college werkt aan de uitvoering van het Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023. De thema's in deze nota zijn: doorgaande leerlijn 2-13 jaar, toeleiding naar voorschoolse voorzieningen, ouderbetrokkenheid, focus op taalverwerving in beleid 0 tot 2 jarigen en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
 • Binnen het thema sociaal-emotionele ontwikkeling zet het college in op Cultuureducatie met kwaliteit. De nieuwe periode van de Rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit gaat in 2021 van start.
 • Het college werkt aan de uitvoering van het Regionaal Meerjarenplan Laaggeletterdheid 2020-2024.  
 • In lijn met het Regionaal Educatief Plan is een Taalakkoord opgesteld voor de periode 2019-2021. In 2021 wordt het Taalakkoord geëvalueerd. Op grond van de evaluatie wordt het Taalakkoord verlengd of vernieuwd.
 • Op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs monitoren en registreren we in 2021 de kwaliteit van het non-formeel onderwijsaanbod.
 • Het college werkt aan het bereiken van de laaggeletterde inwoners met de Nederlandse taalachtergrond. Partners werken actief samen met de taalspreekuren van de bibliotheken om de juiste match tussen vraag en aanbod te bereiken en zo de zelfredzaamheid van laaggeletterde inwoners te vergroten.  
 • Het college werkt aan het vergroten van de gezondheidsvaardigheden van laaggeletterden, zodat zij in staat zijn zelfstandig om te gaan met gezondheidsinformatie. Laaggeletterden leren onder meer etiketten van producten te lezen, zodat ze gezondere keuzes gaan maken. Zie hiervoor ook taakveld Volksgezondheid .
 • Samen met gemeenten Velsen, Heemskerk, Castricum en Uitgeest en beide Samenwerkingsverbanden onderwijs is in 2020 gestart met een gezamenlijke Uitvoeringsagenda Onderwijs en Jeugd. Hierin komt de inzet vanuit jeugd(hulp) en onderwijs aan jeugdigen samen. In 2021 werken we verder aan de invulling en uitvoering hiervan, samen met jeugd(hulp)- en onderwijspartners. Zie ook taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie en Maatwerkdienstverlening .
 • In 2021 zet het college in op de versteviging van de samenwerking tussen onderwijs-, jeugd(hulp)- en veiligheidsprofessionals. Mede door in te zetten op innovatieve projecten op het snijvlak van onderwijs, jeugd(hulp) en veiligheid. Zie ook de taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie , Maatwerkdienstverlening en taakveld Openbare orde en veiligheid ).
 • In 2021 wordt een extra impuls gegeven aan het tegengaan van thuiszitters en het vinden van een passende onderwijsplek voor alle Beverwijkse kinderen. Het in 2020 getekende thuiszitterspact in de regio Kennemerland vormt hiervoor het uitvoeringskader.
 • In 2021 kan TTT IJmond, een trainingsprogramma voor kinderen uit groep 7 die beperkt zicht hebben op de mogelijkheden in de maatschappij, structureel worden ingezet. Kinderen krijgen hiermee breder inzicht in de mogelijkheden die de maatschappij ook voor hen biedt, zodat ze kansrijker worden in hun latere schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt. In november 2020 komt er een evaluatie hiervan in de raad. Als deze evaluatie er aanleiding toe geeft zou dit programma kunnen worden doorgezet.
 • Door de samenwerking met organisaties zoals Techport en Greenbiz te verstevigen, zet het college in op onderwijs op het vlak van techniek, duurzaamheid en innovatie. Dit gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven en het RMC. Zie ook taakvelden Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en Arbeidsparticipatie .
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04