Begroting 2021

Sociaal domein

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Van mensen die gesteund worden vanuit de gemeentelijke bijstand, of die als statushouders hier wonen, wordt verwacht dat zij zelf initiatieven ondernemen en er alles aan doen om (weer) in het arbeidsproces te komen en zelf een inkomen te verdienen. Vanzelfsprekend helpt de gemeente deze mensen met hulp op maat om aan de slag te gaan.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Het Covid-19 virus heeft tot een verslechtering van de arbeidsmarkt geleid. Dit zal leiden tot een toename van mensen die naar de arbeidsmarkt moeten worden begeleid. Het kan betekenen dat mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en/of hier intensieve (financiële) ondersteuning bij nodig hebben, minder snel een arbeidsplek, stageplaats dan wel leerwerkplek kunnen krijgen.  
  • De coronacrisis zorgt voor grote actuele uitdagingen. De arbeidsmarkt is een thema waarop het sociale en economische domein elkaar raken. Het college gaat in samenwerking met de regio werken aan een nieuwe samenwerkingsstructuur van het Regionaal Werkbedrijf Zuid-Kennemerland en IJmond. Dit wordt een publiek-privaat orgaan dat zich richt op de volle breedte van de arbeidsmarkt. Concreet zal er invulling en uitvoering geven worden aan de regionale doe-agenda, het afwegingskader en de financiering van het werkkapitaal. In 2021 gaat er gestart worden onder de vlag van een vernieuwd convenant.
  • Per 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering van start. De gemeente krijgt weer meer regie over de inburgering. Doel van de nieuwe inburgeringswet is dat er een integrale aanpak komt van inburgering, integratie en re-integratie. Voorbereidingen op de nieuwe wet vinden in 2020 en begin 2021 plaats. Hierin werkt het college regionaal samen. In ieder geval worden de leerroutes (B-1 route, Onderwijs route en Zelfredzaamheid route) naar verwachting regionaal ingekocht. Voor de regie op de inburgeraar krijgt de gemeentelijke klantmanager een belangrijke rol. Tot de start van de nieuwe inburgeringswet wordt de Carrousel integrale Inburgering voortgezet.
  • Inzetten op projecten die bijdragen aan de aansluiting van diverse onderwijsvormen op de werkgelegenheid, zoals kennismakingsprogramma's voor de maakindustrie en diverse opleidingen, diverse stage- en leerwerkplekken en programma's voor bij-, her en omscholing van personeel. Het intensiveren van de samenwerking met bijvoorbeeld Techport is hier onderdeel van maar bijvoorbeeld ook het omscholen van verouderde beroepen, waardoor mensen van werk naar werk door kunnen stromen.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04