Begroting 2021

Sociaal domein

Taakvelden

Geëscaleerde zorg 18+ en 18- (6.8)

Wat wil de raad bereiken?

 • Inwoners van Beverwijk die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling, die (tijdelijk) niet meer thuis wonen en/of inwoners die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, krijgen ondersteuning. Dat doet het college door advies, hulp en begeleiding, beschermd wonen en opvang. Dit gebeurt in overleg met en gedeeltelijk uitgevoerd door centrumgemeente Haarlem.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Geëscaleerde zorg 18+

 • Het college bereid zich verder voor op de 10-jarige transitieperiode van geleidelijke doordecentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang.
 • Regionale samenwerking is opgelegd door het rijk en er moet een keuze worden gemaakt over de intensiteit van samenwerking en de juridische vorm.
 • Voorbereiding overdracht taken voor Beschermd wonen per 1 januari 2022 waarbij aandacht voor de benodigde specifieke woonplekken.
 • In het verlengde daarvan worden ook voorbereidingen getroffen voor een voorzieningenaanbod passend bij de doordecentralisatie en daarbij horende nieuwe taken. Dat betekent dat er nu nagedacht wordt over andere vorm van GGZ-inloop en vormen van begeleiding.
 • De decentralisatie voor Maatschappelijke opvang is uitgesteld tot zeker 1 januari 2026.

Geëscaleerde zorg 18-

 • Op basis van de regionale visie ‘verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld 2020-2024’, werkt het college aan de uitvoering van de ambities en actielijnen die tot stand zijn gekomen in samenspraak met betrokken netwerkpartners, waaronder scholen en de politie. Dit doet het college in samenwerking met de gemeenten in de regio IJmond, Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer. De ambities uit de regionale visie zijn:  1) Eerder en beter in beeld, 2) Stoppen en duurzaam oplossen en 3) Aandacht voor specifieke groepen.
 • Samen met de gemeenten uit de regio IJmond, Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer én de partners in de jeugdbeschermingsketen, zet het college in op vereenvoudiging van de jeugdbescherming om kinderen en gezinnen eerder en beter te helpen.
 • We zien kansen in innovatieve projecten op het snijvlak van jeugd(hulp), veiligheid en onderwijs. Op welke projecten wordt ingezet is mede afhankelijk van rijksfinanciering, draagvlak in het veld en doelmatigheid. Zie hiervoor ook taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie , taakveld Wijkteams , taakveld Maatwerkdienstverlening en taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • Het college bereidt zich voor op de aangekondigde wetswijziging van de Jeugdwet. Het betreft een wettelijke plicht om te komen tot een duurzame, niet-vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten met het oog op borging van (zorg)functies, vermindering van bureaucratie en de nodige transformatie van het jeugdzorglandschap. Voorbeelden voor de niet vrijblijvende regionale samenwerking zijn o.a.: “de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp.” Zie hiervoor ook taakveld Maatwerkdienstverlening
 • Het college bereidt zich voor op de aangekondigde implementatie van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. Doel van de wet is met name om het vaststellen van de woonplaats van een jeugdige die jeugdhulp ontvangt (administratief) gemakkelijker en eenduidiger te maken en tevens om een stevigere preventieprikkel te verankeren. Zie hiervoor ook  taakveld Maatwerkdienstverlening
 • Het regionale beleidsplan ‘Opgroeien in de IJmond 2018-2021’ loopt af. In 2021 schrijft het college aan het nieuwe regionale beleidsplan Jeugd en legt deze ter besluitvorming voor aan de raad. Het beleidsplan omvat zowel de basisvoorzieningen voor de jeugdigen in Beverwijk als de inzet op preventie en de inzet op specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming en -reclassering.  De regionale nota wordt samen met Velsen en Heemskerk opgesteld. Het college betrekt hierbij ook betrokken partners, zoals de jeugdigen zelf, de toegang, het onderwijs en partners die ondersteuning bieden aan jeugdigen. Zie hiervoor ook taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie , taakveld Wijkteams en taakveld Maatwerkdienstverlening
 • In 2021 werken we aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2021: 1) aansluiting jeugd(hulp) en onderwijs, 2) jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie, 3) soepele overgang van 18- naar 18+, en 4) passende zorg op de juiste plek. Zie hiervoor ook taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie , taakveld Wijkteams en taakveld Maatwerkdienstverlening
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04