Begroting 2021

Sociaal domein

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

 • Verstrekken van een (periodieke) uitkering tot het wettelijk aangegeven niveau voor die gezinnen of alleenstaanden die niet beschikken over voldoende inkomsten.
 • Voorkomen dat het uitkeringenbestand onevenredig toeneemt maar dat deze enkel terecht komt bij de mensen die geen middelen hebben om te voorzien in de kosten van levensonderhoud.
 • De voorzieningen van het minimabeleid hebben tot doel het direct of indirect stimuleren van participatie van inwoners van Beverwijk met een minimum inkomen.
 • Verbetering van positie van kinderen in armoede.

Wat gaat het college daarvoor doen?

 • Het Covid-19 virus heeft tot een toename van de werkloosheid geleid. De verwachting is dat dit op termijn zal leiden tot een toename van het aantal uitkeringen Participatiewet.  De doelgroep, welke een beroep doet op ondersteuning van de gemeente, is aan het veranderen. In het verleden kenmerkte de doelgroep zich onder door een grote groep mensen met multi problematiek. Nu zijn er ook veel mensen (en jongeren) die enkel als gevolg van Covid-19 een beroep moeten doen op inkomensondersteuning. Doelgroep differentiatie en een meer specifieke doelgroep aanpak, zal ingezet worden om zoveel mogelijk mensen weer zelfstandig te laten deelnemen aan de samenleving. De plotselinge inkomensdaling zal in veel situaties ook een toename van armoede tot gevolg hebben.
 • Regelmatig wordt het bestand uitkeringsgerechtigden gescreend om gebruik te maken van voorliggende voorzieningen waar mogelijk. Tevens is het college scherp op signalen van mogelijke fraude.
 • Instroombeperking aan de poort. Het college hanteert een periode van drie weken nadat een aanvraag voor een bijstandsuitkering is ingediend waarin de burger actief op zoek dient te gaan naar passend werk of studie. Waar mogelijk wordt direct ingezet op het matchen naar werk. In 2021 wordt er verder vorm gegeven aan deze gezamenlijke intake met IJmond Werkt!. In de basis gaan werkzoekenden, waarbij de zorgvraag geen belemmering vormt voor het vinden van werk, in traject bij IJmond Werkt!.
 • Uitvoering geven aan het handhavingsbeleidsplan uit 2016. Handhaving komt in beeld wanneer er sprake is van opzettelijke fraude.
 • Sociale activering en tegenprestatie; bij mensen met een bijstandsuitkering die nog niet toe zijn aan een re-integratietraject, bij IJmond Werkt! wordt ingezet op maatschappelijke participatie.
 • Het college wil het bereik vergroten van de minimaregelingen door extra informatie en inzet op aanpak laaggeletterdheid, gevolgen van  levensgebeurtenissen en het hebben van een goede gezondheid. Informatie wordt via diverse kanalen zoals; scholen, huisartsen en zorgaanbieders verspreidt. Hierbij wordt ook naar mensen toegegaan en worden mensen tijdens contactmomenten geïnformeerd.
 • Verder wil het college de toegankelijkheid van minimaregelingen verbeteren door vereenvoudiging van de toegang door digitalisering van de minimaregelingen, in het bijzonder de kindregelingen.
 • Beverwijk voert het minimabeleid uit volgens de eind 2020 vast te stellen nota minimabeleid 2020-2023. Deze nota is na evaluatie van de bestaande nota 2016-2019 en aan de hand van de visie Meedoen opgesteld. Het actieplan van de nota wordt in 2020 en 2021 uitgevoerd.
 • Gemeente Beverwijk neemt deel aan de landelijke benchmark groep Armoede en Schulden en de benchmark Werk en Inkomen.
 • Onderdeel van het minimabeleid is de collectieve zorgverzekering voor minima. Deze wordt in 2021 voortgezet.
 • Het college heeft de taak inwoners die een minimum inkomen hebben te ondersteunen, zodat zij niet in armoede vervallen en/of sociaal geïsoleerd raken. Dit kan financieel en met voorzieningen uit het minimabeleid; bijzondere bijstand voor onder andere kwijtschelding gemeentelijke belastingen, vergoeding deelname maatschappelijke activiteiten, vergoeding aanvullende ziektekosten en een individuele inkomenstoeslag.
 • Over de uitvoering van het minimabeleid worden samen met de maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04