Begroting 2021

Sociaal domein

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

 • De gemeente wil alle inwoners van jong tot oud de ondersteuning bieden die zij nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. We streven ernaar dat inwoners naar vermogen bijdragen en niemand aan de kant staat.
 • De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig, eenduidig en herkenbaar georganiseerd, dichtbij inwoners.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sociaal team Beverwijk

 • Voor alle vragen kunnen inwoners terecht bij het Sociaal team. Als het om lichte ondersteuning gaat, pakt dit team het zelf op. Ook probeert het team preventief te werk te gaan en is vroegsignalering belangrijk (erop af en verder kijken dan de vraag). Daarnaast zet het Sociaal team in op participatie en versterken van buurtkracht. Als er meer ondersteuning nodig is (1e en 2e lijn) zorgen ze voor een warme overdracht.
 • Het Sociaal team vormt samen met partners de ogen en oren in de wijk. Ze zijn te vinden in wijkcentrum Prinsenhof en buurthuis Wijk en Duin. Ze hebben op verschillende locaties inloopspreekuren, nemen deel aan loket Geldzaken, zijn mobiel en per mail bereikbaar en zijn zichtbaar bij activiteiten in de buurt.
 • Het Sociaal team is een netwerkorganisatie van de gemeente (werk & inkomen, Wmo), SWB (opbouwwerk), Socius MD (maatschappelijke dienstverlening), MEE & de Wering (cliëntondersteuning) en ViVa Zorggroep (wijkverpleging). Ook werken in het Sociaal team specialisten op het gebied van mantelzorgondersteuning en GGZ en stemt het Sociaal team af met veel partners. In 2021 zet het college in op:
 • Het uitvoeren van het Groeimodel Toegang Sociaal Domein IJmond 2017 over vindbaarheid en toeleiding zoals het vergroten van de bekendheid en vindbaarheid.
 • Verbeteren dienstverlening op het gebied van schulden en minimavoorzieningen
 • Aandacht voor de privacywet versus delen van informatie.

Jeugd(hulp)

 • Ook in 2021 is de toegang tot jeugdhulp belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin IJmond. Inwoners kunnen hier terecht voor alle vragen op het vlak van opgroeien en opvoeden. Het CJG sluit laagdrempelig aan bij de leefwereld van ouders en jeugdigen en werkt preventief. Voor de vroegsignaleringsfunctie wordt samengewerkt met o.a. huisartsen, het onderwijs, jeugdmaatschappelijk werk, JGZ en het team veiligheid van gemeente Beverwijk. In 2021 wordt ingezet op de versteviging van de samenwerking tussen de lokale partners.
 • Het regionale beleidsplan ‘Opgroeien in de IJmond 2018-2021’ loopt af. In 2021 schrijft het college aan het nieuwe regionale beleidsplan Jeugd en legt deze ter besluitvorming voor aan de raad. Het beleidsplan omvat zowel de basisvoorzieningen voor de jeugdigen in Beverwijk als de inzet op preventie en de inzet op specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming en -reclassering.  De regionale nota wordt samen met Velsen en Heemskerk opgesteld. Het college betrekt hierbij ook betrokken partners, zoals de jeugdigen zelf, de toegang, het onderwijs en partners die ondersteuning bieden aan jeugdigen. Zie hiervoor ook taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie , taakveld Maatwerkdienstverleining en taakveld Geëscaleerde zorg
 • In 2021 werken we aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2021: 1) aansluiting jeugd(hulp) en onderwijs, 2) jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie, 3) soepele overgang van 18- naar 18+, en 4) passende zorg op de juiste plek. Zie hiervoor ook taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie , taakveld Maatwerkdienstverlening en taakveld Geëscaleerde zorg

Onafhankelijke cliëntondersteuning

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt in onze gemeente aangeboden door het Sociaal team Beverwijk (lichte vorm) en door Socius MD en MEE & de Wering (1e en 2e lijn).

Cliënt ervaringsonderzoek

 • Het is voor het college belangrijk te weten hoe cliënten de dienstverlening ervaren om die te kunnen ontwikkelen en verbeteren. We meten de ervaring van inwoners over de kwaliteit van de ondersteuning van het Sociaal team Beverwijk, het CJG, het maatwerk van de Wmo en de jeugdhulp.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04