Begroting 2021

Sociaal domein

Taakvelden

Maatwerkdienstverlening 18+ en 18- (6.7)

Wat wil de raad bereiken?

 • Het waar nodig bieden van passende ondersteuning aan inwoners, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien, zelfstandig een huishouden kunnen voeren en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
 • Door schuldhulpverlening en schuldpreventie de maatschappelijke participatie bevorderen. De gemeente zet zich samen met maatschappelijke dienstverleners, het Sociaal team Beverwijk en met vrijwilligersorganisaties, extra in om de schuldenproblematiek aan te pakken en zo mogelijk te voorkomen.
 • Huisuitzetting willen wij, zeker als er kinderen onder de 18 jaar bij betrokken zijn, zoveel mogelijk voorkomen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Schuldhulpverlening

 • Het Covid-19 virus heeft een economische recessie veroorzaakt. De verwachting is dat hierdoor veel mensen in financiële problemen komen, zeker als de recessie langer aanhoudt.
 • In 2021 wordt de nieuwe gemeentelijke wet schuldhulpverlening van kracht. In deze wet heeft vroegsignalering een belangrijke rol. In 2020 is de gemeente al van start gegaan met vroegsignalering. Aan het convenant hiervoor wordt de laatste hand gelegd. Het college wil door extra inzet op preventie, huisuitzettingen en problematische schulden, zoveel mogelijk voorkomen. Er wordt gestart met vroegsignalering met de Woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven. Op basis van signalen van deze organisaties over achterstanden gaat de gemeente er vroeg op af. Het Sociaal Team en Sociaal.nl (organisatie voor schuldhulpverlening) gaan bij de mensen langs.
 • In 2020 wordt de kadernota schuldhulpverlening geëvalueerd. In de vervolgens op te stellen nieuwe beleidsnota schuldhulpverlening wordt ingegaan op de nieuwe GWS. De nota wordt begin 2021 vastgesteld.
 • Het Loket Geldzaken is inmiddels een goed functionerend laagdrempelig loket. Het loket wordt bemenst door Sociaal.nl, Socius en het Sociaal Team.

Hulp bij het Huishouden

 • De huidige contracten hulp bij het huishouden eindigen op 31 december 2020 en zijn opnieuw aanbesteed. De ingangsdatum van nieuwe contracten is 1 januari 2021. Het college heeft bij de aanbesteding de richtlijnen marktconforme beloning van hulpen bij het huishouden onderschreven. Om deze reden zijn de kostprijzen van huishoudelijke hulp vastgesteld na een marktconsultatie waarna door bureau Berenschot reële tarieven zijn berekend.

Wmo-vervoer

 • De Corona crisis heeft gevolgen gehad voor het Wmo-vervoer en het gebruik hiervan. Dit zal naar verwachting nog doorwerken in 2021. Daardoor zijn de financiële gevolgen voor 2021 nog niet in te schatten.

Maatwerkdienstverlening 18-

 • Het regionale beleidsplan ‘Opgroeien in de IJmond 2018-2021’ loopt af. In 2021 schrijft het college aan het nieuwe regionale beleidsplan Jeugd en legt deze ter besluitvorming voor aan de raad. Het beleidsplan omvat zowel de basisvoorzieningen voor de jeugdigen in Beverwijk als de inzet op preventie en de inzet op specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming en -reclassering.  De regionale nota wordt samen met Velsen en Heemskerk opgesteld. Het college betrekt hierbij ook betrokken partners, zoals de jeugdigen zelf, de toegang, het onderwijs en partners die ondersteuning bieden aan jeugdigen. Zie hiervoor ook taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie , taakveld Wijkteams en taakveld Geëscaleerde zorg
 • In 2021 werken we aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2021: 1) aansluiting jeugd(hulp) en onderwijs, 2) jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie, 3) soepele overgang van 18- naar 18+, en 4) passende zorg op de juiste plek. . Zie hiervoor ook taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie , taakveld Wijkteams en taakveld Geëscaleerde zorg
 • Samen met de andere IJmondgemeenten en de gemeenten van Zuid Kennemerland werkt het college in 2021 aan de aanbesteding van de nieuwe jeugdzorgcontracten, waarna de nieuwe contracten per 2022 zullen ingaan. De voorbereiding hiervoor starten in 2020. De inhoudelijke visie en ambities zijn het vertrekpunt in dit traject naar de nieuwe inkoop van jeugdzorg. Het college wil een impuls geven aan de transformatie van de jeugdhulp. Tegelijkertijd ligt er een opgave in het slimmer vormgeven van de jeugdhulp en de financiën die daarvoor nodig zijn. Het college gaat met verschillende betrokkenen in gesprek over hun ervaringen met de huidige inzet van jeugdhulp en de mogelijkheden die zij zien voor de (door)ontwikkeling van de jeugdhulp. De partners zijn o.a.: cliënten, aanbieders van jeugdhulp, de toegang, het jeugdmaatschappelijk werk en het onderwijs.
 • Samen met gemeenten Velsen, Heemskerk, Castricum en Uitgeest en beide Samenwerkingsverbanden onderwijs is in 2020 gestart met een gezamenlijke Uitvoeringsagenda Onderwijs en Jeugd. Hierin komt de inzet op ondersteuning aan jeugdigen vanuit jeugd(hulp) en onderwijs samen. In 2021 werken we verder aan de invulling en uitvoering hiervan, samen met jeugd(hulp)- en onderwijspartners. Zie hiervoor ook taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie , taakveld Wijkteams en taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • Het college bereidt zich voor op de aangekondigd wetswijziging van de Jeugdwet. Het betreft een wettelijke plicht om te komen tot een duurzame, niet-vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten met het oog op borging van (zorg)functies, vermindering van bureaucratie en de nodige transformatie van het jeugdzorglandschap. Voorbeelden voor de niet vrijblijvende regionale samenwerking zijn o.a.: “de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp.” Zie hiervoor ook taakveld Geëscaleerde zorg
 • Het college bereidt zich voor op de aangekondigde implementatie van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. Doel van de wet is met name om het vaststellen van de woonplaats van een jeugdige die jeugdhulp ontvangt (administratief) gemakkelijker en eenduidiger te maken en tevens om een stevigere preventieprikkel te verankeren. Zie hiervoor ook taakveld Geëscaleerde zorg
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04