Begroting 2021

Sociaal domein

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

 • Een goed en passend aanbod van algemeen toegankelijke voorzieningen om inwoners van jong tot oud waar nodig te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving.
 • De gemeente luistert naar inwoners, en maakt gebruik van hun kennis, ervaring en initiatieven.
 • De zorg van mensen voor elkaar en voor hun buurt wordt gewaardeerd en gestimuleerd.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sociale samenhang en basisvoorzieningen

 • De Corona crisis onderstreept het belang van een goede sociale infrastructuur met basisvoorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning. En dat deze voorzieningen creatief en flexibel moeten kunnen inspelen op nieuwe vragen en omstandigheden. Het college zal in 2021 met de maatschappelijke organisaties verder werken aan stevige en wendbare sociale basisvoorzieningen.
 • Het college subsidieert in 2021 het welzijnswerk van Stichting Welzijn Beverwijk (SWB). Voor 2021 heeft SWB een outcome gerichte subsidieaanvraag opgesteld. Hierbij ligt de nadruk niet op de activiteiten, maar op de maatschappelijke resultaten van de verrichte inspanningen van de SWB. Het gaat niet om de actie, maar om het effect van deze actie.
 • Het maatschappelijk werk van Socius Maatschappelijk Dienstverleners en MEE & De Wering verzorgt ondersteuning voor alle inwoners met problemen op psychosociaal en sociaal juridisch gebied. De hiervoor beschreven ontwikkeling met SWB zal in 2021 ook met Socius en MEE & De Wering in gang worden gezet.
 • Voor Wijk aan Zee is in 2020 een Dorpsplan gemaakt voor de welzijn-, zorg- en sportvoorzieningen in het dorp. In 2021 worden onderdelen van het plan, samen met de Participatieraad, maatschappelijke organisaties en inwoners uit Wijk aan Zee, uitgewerkt en uitgevoerd.
 • Het college gaat in 2021 met maatschappelijke organisaties aan de slag met activiteiten om eenzaamheid onder bewoners zo mogelijk te voorkomen. Het bestaande aanbod, gericht op ontmoeting, wordt beter onder de aandacht gebracht.
 • In 2021 wordt samen met de organisaties van de Dementieketen Midden-Kennemerland uitvoering gegeven aan de IJmondiale intentieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente’. De informatieve ‘Alzheimer Trefpunten’ worden regionaal door Alzheimer Nederland Midden-Kennemerland georganiseerd.
 • In 2021 stellen we een lokale inclusie agenda op. Doel is ervoor zorgen dat inwoners met beperkingen volledig kunnen meedoen in Beverwijk, zoals het VN verdrag Handicap van  gemeenten vraagt.

Integraal gebiedsgericht werken

 • Het college stimuleert de samenwerking van alle “werkers in de wijk”; de woningcorporaties, SWB, het Sociaal team, Politie en de gemeente zelf.
 • Voor bewonersinitiatieven is er een stimuleringsregeling. Hiermee worden jaarlijks vele initiatieven ondersteund, zowel van fysieke als van sociale aard.
 • In 2021 wordt een gebiedsprogramma (lange-termijnvisie) opgesteld voor de wijk Oosterwijk samen met gemeente Heemskerk, de beide woningcorporaties en Dreef Beheer. De wijkaanpak ‘Thuis in Oosterwijk’ loopt door.
 • Naar aanleiding van de gebiedsvisie Kuenenpleinbuurt wordt er door verschillende partners geïnvesteerd in de wijk. Vooral in het gebied waar wordt gerenoveerd, wordt sterk ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

 • In 2020 is het vrijwilligerswerk en de mantelzorgondersteuning aanbesteed. In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de in de aanbesteding vastgelegde activiteiten en afspraken.
 • De vorm van de jaarlijkse mantelzorgwaardering (cadeaubonnen voor mantelzorgers) wordt in 2021 geëvalueerd.

Cliënt- en inwonersparticipatie

 • De Participatieraad Beverwijk en de gemeente betrekken inwoners bij sociale vraagstukken die in 2021 actueel zijn. We stellen daarvoor samen een participatieagenda op. Onderwerpen zijn zowel gemeentelijke plannen als thema’s die de Participatieraad (namens inwoners) inbrengt. Het Dorpsplan Wijk aan Zee, Inburgering en Toegankelijkheid voor mensen met beperkingen (lokale Inclusie agenda) zijn voorbeelden van thema’s die in 2021 op de agenda staan.

Jeugd

 • In 2021 werken we aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2021: 1) aansluiting jeugd(hulp) en onderwijs, 2) jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie, 3) soepele overgang van 18- naar 18+, en 4) passende zorg op de juiste plek Zie hiervoor ook taakveld Maatwerkdienstverlening .
 • In 2021 schrijft het college aan het nieuwe Beleidsplan Jeugd en legt deze ter besluitvorming voor aan de raad. Deze nieuwe kadernota betreft zowel jeugdpreventie als jeugdhulp en wordt samen met Velsen en Heemskerk opgesteld. Het college betrekt hierbij ook betrokken partners, zoals de jeugdigen zelf, de toegang, het onderwijs en partners die ondersteuning bieden aan jeugdigen. Zie hiervoor ook taakveld Maatwerkdienstverlening en taakveld Geëscaleerde zorg
 • Samen met gemeenten Velsen, Heemskerk, Castricum en Uitgeest en beide Samenwerkingsverbanden onderwijs is in 2020 gestart met een gezamenlijke Uitvoeringsagenda Onderwijs en Jeugd. Hierin komt de inzet vanuit jeugd(hulp) en onderwijs aan jeugdigen samen. In 2021 werken we verder aan de invulling en uitvoering hiervan, samen met jeugd(hulp)- en onderwijspartners. Zie hiervoor ook taakveld Maatwerkdienstverlening en taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • We zien kansen in innovatieve projecten op het snijvlak van jeugd(hulp), veiligheid en onderwijs. Op welke projecten wordt ingezet is mede afhankelijk van rijksfinanciering, draagvlak in het veld en doelmatigheid. Zie hiervoor ook taakveld Maatwerkdienstverlening , taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken en taakveld veiligheid .
 • Ook zet het college in op het verstevigen van de samenwerking tussen jeugd(hulp)-, onderwijs- en veiligheidsprofessionals. Zie hiervoor ook taakveld Maatwerkdienstverlening , taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken en taakveld veiligheid .
 • Het college werkt aan de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit. De jeugd raakt met behulp van de game Hackshield bekend met de digitale risico’s en vormen van cybercriminaliteit en draagt de door hen opgedane kennis over op hun omgeving. Zie hiervoor ook taakveld veiligheid
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04