Begroting 2021

Sociaal domein

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Het bieden van voorzieningen en diensten aan inwoners zodat zij zelfstandig een huishouden kunnen voeren en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • De Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is vanaf 2015 niet meer toegankelijk voor nieuwe mensen. Het college wil de bestaande Wsw-ers zo goed mogelijk begeleiden. In 2019 en 2020 heeft het college onderzoek gedaan naar de mogelijkheden de uitvoering van de Wsw te verbeteren. Het college zal in samenwerking met IJmond Werkt! het scenario optimaal benutten van de opgebouwde infrastructuur verder vorm gaan geven. Met name qua kennis van het werken met mensen met een arbeidsbeperking, die een afstand tot werk hebben en wat betreft het opgebouwde netwerk onder ondernemers is er potentie  de huidige dienstverlening naar een hoger niveau te tillen.
  • Beschut werk is bedoeld voor mensen die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Alleen de mensen waarvan op basis van bepaalde criteria is vastgesteld dat de mate van begeleiding zo intensief is dat zij niet in het reguliere arbeidsproces werkzaam kunnen zijn, krijgen van het UWV een indicatie Nieuw Beschut Werk. Het college zal in samenwerking met IJmond Werkt! verder uitvoering geven aan het actieplan Nieuw Beschut Werk om deze doelgroep zo optimaal mogelijk te begeleiden. Omdat de aantallen NBW-ers (landelijk) achterblijven is het gezamenlijk screenen van het zittende bestand en het benaderen van niet-uitkeringsgerechtigden, die mogelijk in aanmerking komen voor een NBW indicatie, onderdeel van dit plan.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04