Begroting 2021

Volksgezondheid en Milieu

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Gezonde inwoners doen mee in de maatschappij en kunnen voor zichzelf en voor elkaar zorgen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Het college zal de nieuwe regionale nota gezondheidsbeleid Kennemerland 2021-2028 aan de raad aanbieden.
  • Daarnaast zal er een lokale aanvulling zijn op deze regionale nota met behulp van een lokaal leefstijlakkoord.
  • Vanuit de regionale nota en het lokale leefstijlakkoord werken we verder aan een rookvrije gemeente, met de nadruk op rookvrij opgroeien.
  • Er wordt een interventie opgestart ivm de beperkte gezondheidsvaardigheden bij laaggeletterden. Zie hiervoor ook taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
  • De vierjaarlijkse gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen wordt herhaald
  • In de beantwoording van de motie ‘Gezondheid op 1‘ d.d. 19-12-2019 met kenmerk UIT-20-48281 is aangegeven dat de gemeente Beverwijk, samen met de andere IJmond-gemeenten en de provincie Noord-Holland willen optreden als één overheid voor het gezondheidsonderzoek van het RIVM. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 2 jaar( 2020-2021). De kosten van het totale onderzoek worden grotendeels gefinancierd door de provincie Noord-Holland. Een bijdrage vanuit Beverwijk aan het onderzoek benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid en onderstreept het belang dat wij aan de gezondheid van onze inwoners hechten.
  • De visie Gezondheid en Luchtkwaliteit wordt opgeleverd in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de IJmond gemeenten.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04