Begroting 2021

Volksgezondheid en Milieu

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Zorgen voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Energietransitie

  • Na vaststelling van de concept regionale energiestrategie (RES) door het college op 21 april 2020 komt de RES 1.0 rond de zomer 2021 ter vaststelling in de raden van de regio Noord-Holland Zuid.
  • De vaststelling van de transitievisie warmte (TVW) is uitgesteld tot minimaal eind 2020 of begin 2021. De TVW geeft de kaders voor de wijkgerichte aanpak van de warmtetransitie en is tevens het startsein voor de het aardgasvrij maken van de eerst aangewezen wijken binnen de gemeente.
  • Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is aangemerkt door het Rijk als één van de vijf belangrijkste economische regio's binnen Nederland. Een goede duurzame energievoorziening is vitaal. Beverwijk bevindt zich op een knooppunt, waar de energie van zee aan land komt en verder gebracht moet richting achterland. Binnen NZKG staat de balans tussen economie, energie, ruimtegebruik, leefbaarheid en duurzaamheid centraal. Het college zet in op een goede balans voor Beverwijk en participeert in dit platform met andere overheden en bedrijfsleven. Zie hiervoor ook taakveld Economie

Circulaire Economie

  • Vanaf 2019 is vanuit de MRA gestart met circulair inkopen. Dit betreft een groslijst aan onderwerpen die gefaseerd zijn opgepakt. De selectie van onderwerpen gebeurt binnen de samenwerking van MRA. Beverwijk stelt zich hierbij op als slimme volger.
  • Het begrip circulaire economie is complexer. Dit vereist o.a. een goede samenwerking van verschillende beleidsvelden. Het college gaat dit onderwerp in 2021 oppakken.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04