Begroting 2021

Volksgezondheid en Milieu

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Op een doelmatige wijze invulling geven aan de inzameling van het huishoudelijk afval met aandacht voor de aspecten service, het milieu en de kosten. Dit door het bieden van laagdrempelige en gebruiksvriendelijke afvalinzamelvoorzieningen met zo min mogelijk overlast van onjuist aangeboden afval en inzet om de afvalscheidingsdoelstellingen en de afvalinzameling tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten mogelijk te maken.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Het grondstoffenplan 2017-2021 wordt in 2021geactualiseerd naar de planperiode 2022-2026. Daarin wordt het nieuwe inzamelconcept (omgekeerd inzamelen/restafval op afstand) voor de laagbouwhuishoudens uitgewerkt. Dit wordt afgewogen tegen nieuw beleid op het gebied van "tariefdifferentiatie".
  • In 2020 zijn er structurele nadelen binnen het taakveld Afval ontstaan die doorwerken voor 2021 en 2022. Deze nadelen zijn van invloed op het beleid zoals opgenomen in het bestaande grondstoffenplan. Dit beleid krijgt zijn uitwerking in 2021. Hiervoor is voor dit beleid geen geld beschikbaar meer vanuit de egalisatiereserve afval. Alternatieve dekkingsvoorstellen zijn daarvoor dus nodig. Bij de risico’s wordt verder ingegaan op de nadelen binnen het taakveld Afval.
  • De hieronder opgesomde maatregelen zijn opgenomen in het bestaande grondstoffenplan 2017-2021 met het doel de scheiding van het huishoudelijk afval te verbeteren, kosten te beheersen en milieurendement te verhogen. Door de nadelen binnen het taakveld Afval wordt voor deze maatregelen bij de verdere uitwerking alternatieve dekking voorgesteld.
    • Voor de laagbouwhuishoudens die gebruik maken van ondergrondse brengvoorzieningen wordt voor de PBD-inzameling een plan opgesteld om te besluiten in combinatie met verbetervoorstellen voor de inzameling van GFT aan huis. De uitrol vindt plaats in 2021.
    • Voor GFT en oud papier en karton komt voor alle huishoudens een plan voor betere scheiding. De uitrol vindt plaats in 2021.
    • Bij alle hoogbouwhuishoudens wordt alleen restafval ingezameld. Landelijke proeven om daar het afval effectief te scheiden lopen al geruime tijd. Een plan met maatregelen voor Beverwijk wordt opgesteld. De uitrol vindt plaats in 2021.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04