Begroting 2021

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

 • Dat mensen prettig wonen; wonen in betaalbare, duurzame en energiezuinige huizen, in een omgeving die schoon, heel en veilig is, in een woningmarkt waar alle woningzoekenden met uiteenlopende levensstijlen en financiële mogelijkheden keuzemogelijkheden hebben en een wooncarrière kunnen maken.
 • Het behouden en versterken van de omgevingskwaliteit.
 • Een eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte, met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Werken aan meerdere woonopgaven

 • Het vergroten van de woningvoorraad binnen de contouren van de stad,
 • Stedelijke vernieuwing in het centrum,
 • Versterken verouderde woonwijken en
 • Het bevorderen van de doorstroming op de woonmarkt.

Woonopgaven realiseren in combinatie andere opgaven

 • De energietransitie, het streven naar een energieneutrale woningvoorraad,
 • Het inspelen op de woonvraag vanuit de vergrijzing en vanuit de extramuralisering van de zorg en
 • Het voorkomen van betalingsproblemen.

Deze opgaven vinden plaats in een tijd waar de bouwkosten stijgen. Het is van groot belang dat de opgaven goed op elkaar en in de regio met gemeenten en derden zijn afgestemd zo niet opgepakt.

Uitvoering geven aan de woonvisie

 • Samen met gemeente Heemskerk wordt uitvoering gegeven aan de woonvisie 2025. Het zwaartepunt ligt bij het realiseren van meer woningen, het verzorgen van doorstroming van met name senioren en het bieden van kansen aan starters op de woonmarkt. Daarnaast is een zorgvuldig begeleiden van de uitstroom van zorgdoelgroepen van belang voor behoud van de leefbaarheid van woonwijken. De inzet is gericht op het versterken van een aantrekkelijke woonomgeving met een gedifferentieerd woningaanbod voor lage-, midden- en hoge inkomens. De aanpak verschilt naar gelang de eigenschappen van een woonwijk.
 • Beverwijk gaat in 2021 samen met de gemeenten in de regio IJmond en Zuid Kennemerland een regionaal woonakkoord vaststellen voor de periode tot 2026. Belangrijk onderdeel vormt het afstemmen van een regionaal woningbouwprogramma.
 • Met de woningcorporaties een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vaststellen, waarin meerjaren prestatieafspraken worden overeengekomen met corporaties, huurders en de gemeente Heemskerk om invulling te geven aan de ambities uit de woonvisie 2025. Hierbij gaat het om investeringen in de woningbouwproductie, herstructurering, duurzaamheid, aanbod voor senioren en zorgbehoevenden, leefbaarheid in woonwijken, de verdeling van de sociale huurwoningenvoorraad en het betaalbaar houden van woningen voor de doelgroep.
 • Een nieuwe Huisvestingsverordening wordt aan de gemeenteraad voorgelegd en regionaal afgestemd. Naast regels over de verdeling van de woningvoorraad worden ook regels opgenomen over de samenstelling van de woningvoorraad voorgesteld.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04