Begroting 2021

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

 • Een aantrekkelijk gemeente om in te wonen, leven en te werken. Daar zijn voldoende betaalbare, geschikte en diverse woningen en voorzieningen voor nodig in bestaande woonomgevingen en in nieuwe gebieden, die binnen de contouren van het stedelijk gebied gerealiseerd worden.
 • Transformeren naar een werkwijze die de Omgevingswet vraagt: minder en overzichtelijkere regelgeving, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen.
 • Stedelijke vernieuwing in het centrumgebied oftewel de Spoorzone.
 • Herstructureren verouderde woonwijken
 • Het behouden en versterken van de omgevingskwaliteiten van de gemeente door toetsing, uitvoering en handhaving van beleid en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Omgevingswet

 • De Omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking. In 2021 wordt gewerkt aan het opstellen van een omgevingsvisie.
 • Met behulp van pilots oefenen met de nieuwe regels en instrumenten van de Omgevingswet.
 • Ontwikkelen andere vormen van bewonersparticipatie

Stedelijke vernieuwing Centrumgebied: Spoorzone

 • Er is ruimte om een belangrijk deel van de woningbouwopgave en maatschappelijke voorzieningen te realiseren. De bereikbaarheid, de ontsluiting, de vervoerswaarde wordt hiermee verbeterd.
 • In 2021 wordt gewerkt aan:

Vaststellen en uitwerken programma Spoorzone, waarin ambities, middelen en capaciteit op elkaar afgestemd zijn waarin meegenomen:

  • Bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer en de Parallelweg en Kop van de Haven.
  • En het onderzoek naar de bereikbaarheid van dit gebied.

Omgevingskwaliteit

 • We actualiseren bestaande ruimtelijke ordening(deel)producten zoals bestemmingsplannen waaronder die voor het centrum, diverse woongebieden, bedrijventerreinen en het buitengebied/natuurgebied.
 • We leveren bijdragen aan provinciale en regionale visies en deel-uitwerkingen rondom NZKG, MRA, de energiestrategie en de provinciale omgevingsvisie.
 • Er wordt een hoogbouwvisie voor Beverwijk ontwikkeld.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04