Begroting 2021

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Risico's

Planschade

  • De planschades zijn inmiddels afgewikkeld en dit risico komt hiermee te vervallen.

Omgevingswet

  • De gevolgen van de Omgevingswet kan leiden tot risico's. Vooralsnog is het uitgangspunt dat deze risico's worden opgevangen binnen de exploitatierisico's.

Grondexploitaties

  • Voor de risico's van de grondexploitaties en voor voorbereidingskredieten is de bestemmingsreserve grondexploitaties beschikbaar. De huidige risico's binnen de grondexploitaties kunnen worden opgevangen binnen deze bestemmingsreserve.

Programma aanpak stikstof

  • De Raad van State heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het PAS onvoldoende is onderbouwd om vergunningen voor nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten te beoordelen. Dit betekent dat toestemming vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, in strijd is met Europese natuurwetgeving. Er wordt ook landelijk nog steeds in kaart gebracht wat de gevolgen van de uitspraak voor de vergunningverlening van bestaande en nieuwe projecten is en wat  een goede oplossing zou zijn. Projecten waarbij wordt aangetoond dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie kunnen wel doorgang vinden. Het is nog niet mogelijk om een (betrouwbare) schatting te maken van mogelijke schade voor Beverwijk en een risicobedrag bedrag te bepalen. Andere projecten lopen op zijn minst vertraging op.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04