Begroting 2021

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Financiële informatie

Ruimtelijke ordening (8.1)

  • In 2021 t/m 2024 is budget begroot voor de implementatie van de Omgevingswet. In 2021 €465 dzd, in 2022 €250 dzd en in 2023 en 2024 €50 dzd.
  • In 2021 t/m 2024 is jaarlijks €147 dzd begroot voor het toezicht op de landelijke energieprojecten.

Zie ook de toelichting op de Meerjarenraming .
Grondexploitatie (8.2)

  • Overeenkomstig het BBV worden baten en lasten van grondexploitaties in de programmabegroting geraamd en via een onderhanden werk mutatie overgeboekt naar de balanspost “voorraden onderhanden werk”, waardoor het begrotingssaldo niet wordt beïnvloed. Deze verwerkingswijze is overeenkomstig afgelopen jaren. Het doel hiervan is het inzicht in de mutaties te vergroten. Meer details over samenstelling van de grondexploitatie worden in de eerstvolgende ‘meerjarenprognose grondexploitaties (MJP)’ beschreven. In deze begroting is uitgegaan van een concept MJP zoals ten tijde van het opstellen van de begroting bekend was.
  • Het saldo op taakveld grondexploitatie 8.2 betreft de tussentijdse winstneming van de grondexploitaties. Dit saldo wordt via de mutaties reserves gestort in de bestemmingsreserve grondexploitaties.

Wonen en bouwen (8.3)

  • de lasten van 2021 t/m 2024 zijn lager dan 2020 omdat in 2020 incidenteel onderzoeksbudgetten zijn begroot op het terrein van gebiedsontwikkeling.
  • In 2020 en 2021 is een voorbereidingskrediet begroot om financierings- en dekkingsmogelijkheden te onderzoeken om ingrepen in de openbare ruimte te bekostigen die de leefbaarheid in de Kuenpleinbuurt verhogen. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage uit de reserve grondexploitaties. Zie ook de toelichting op de Meerjarenraming .
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04