Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

  • Het college heeft in 2018 opdracht gegeven voor het doorlichten van de organisatie op toekomstbestendigheid. Conclusie van het onderzoek is dat de organisatie toekomstbestendig en redelijk efficiënt is, met kanttekeningen. Met de uitkomst van het onderzoek is het college, in samenwerking met de ambtelijke organisatie, aan de slag gegaan om verder richting te bepalen. Vanwege de coronacrisis is de voortgang van de besturingsfilosofie en managementfilosofie tijdens deze periode beperkt gebleven. In het opgeleverde rapport staat een aantal aanbevelingen om de organisatie nog beter en sterker maken. Voorbeelden van aanbevelingen zijn; vergroten van het strategisch vermogen, opzetten van programmatisch en projectmatig werken, ontwikkelen van een visie op de organisatie, evalueer en leer, etc.  De aanbevelingen zijn opgenomen in het programmaplan behorend bij de doorontwikkeling. De uitvoering van het programma wordt grotendeels in 2021 uitgevoerd. Een aantal aanbevelingen is in 2020 opgevolgd; zo is per 1 april een nieuwe organisatiestructuur ingegaan. De organisatie bestaat uit twaalf teams die elk worden aangestuurd door een teammanagers, onder verantwoordelijkheid van twee strategisch managers en de gemeentesecretaris. Daarnaast zijn in 2020 zeven nieuwe managers gestart waarmee het managementteam compleet is.
  • De speerpunten ten aanzien van automatisering en (veilige) informatievoorziening van de gemeente Beverwijk zijn gebaseerd op de doelstellingen van de Digitale Agenda Gemeenten 2024 van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.  Kernthema is de informatiesamenleving, met het perspectief van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. Deze digitale transitie voor de komende 4 jaar betreft drie doelstellingen:
  1. Mogelijk maken (de basis op orde);
  2. Kansen benutten (in beleidsdomeinen van de overheid en in de economie);
  3. Duiden en reflecteren (van waarden en innovatie in de informatiesamenleving).

Deze doelstellingen zijn door vertaald naar een aantal concrete projecten waar in 2021 invulling aan gegeven gaat worden.

  1. De ICT-infrastructuur toekomstbestendig maken rekening houdend met cloud mogelijkheden en de landelijke Common Ground ontwikkeling om zo de continuïteit te borgen en uitwisseling van informatie met ketenpartners mogelijk maken.
  2. Informatiebeveiliging en privacy; versterken van de beveiliging op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de ENSIA.
  3. Verbetering van de dienstverlening voor burger en bedrijven door de processen sneller en digitaler te maken.
  4. Zaakgericht werken verder verankeren in de organisatie en afstemmen op nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet.

De uitgaven voor ICT en digitalisering zullen de komende jaren stijgen om zo invulling te kunnen geven aan de wettelijke verplichtingen, de Digitale Agenda Gemeenten 2024 en de beleidsdoelstellingen.

  • Actualiseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04