Begroting 2021

Paragrafen

Grondbeleid

  • Resultaten en risico’s grondexploitaties, financiële uitgangspunten (winstneming, reserves en voorzieningen) en de interne controle.
  • De grondexploitaties worden jaarlijks herzien voor de jaarrekening. Tevens wordt jaarlijks de nota MJP grondexploitaties vastgesteld door de raad. Hierin staan de te verwachten resultaten en beoogde winstneming uit de grondexploitaties en benodigde reserves en voorzieningen aangegeven. Aan de hand van deze stand van zaken en een risicoanalyse bepaalt het college tevens het minimaal benodigde weerstandsvermogen. Hieruit volgt een advies over de hoogte van de reserve grondexploitaties. Door middel van de meerjarenprognose grondexploitaties wordt jaarlijks de bestemmingsreserve op het benodigde niveau gebracht om risico’s af te dekken.
  • Het college zorgt voor jaarlijkse interne controlewerkzaamheden op de grondexploitaties. Hierbij worden mutaties in de boekwaarde alsmede de veronderstellingen, schattingen en verwachte toekomstige kasstromen gecontroleerd op getrouwheids- en rechtmatigheidsaspecten.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04