Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

  • Gemeentelijke belastingen zijn, naast de doeluitkeringen van het Rijk en de algemene uitkering uit het gemeentefonds, een belangrijke bron van inkomsten. Deze belastingen zijn onder te verdelen in 2 typen:
    • De opbrengsten van de algemene belastingen gaan naar de algemene middelen van gemeente Beverwijk. De raad bepaalt waaraan dat geld besteed wordt.
    • Heffingen (rechten, tarieven of leges). De totale opbrengst van deze heffingen mag niet meer zijn dan het totaal van de kosten.
  • In onderstaand overzicht treft u een specificatie van de geraamde opbrengsten uit belastingen en heffingen voor 2021.

Bedragen x € 1.000

begroting 2020 (incl VJN)

begroting 2021

OZB woningen

4.683,2

4.767,5

OZB niet-woningen eigenaar

2.640,4

2.687,9

OZB niet-woningen gebruiker

1.925,0

1.959,6

Roerende zaakbelastingen

6,1

6,2

Hondenbelasting

186,2

186,2

Toeristenbelasting

156,7

156,7

Precariobelasting

1.849,5

1.852,5

Parkeergelden

1.093,0

1.136,0

Naheffingen parkeerbelasting

85,0

85,0

Parkeervergunningen

112,6

152,6

Totaal baten belastingen

12.737,6

12.990,1

Rioolheffing

4.141,7

4.141,7

Afvalstoffenheffing

4.838,3

5.200,9

Marktgelden

74,0

75,3

Grafrechten onderhoud

253,2

257,8

Grafrechten nota algemeen

283,0

288,1

Zeehavengeld

385,7

392,6

Binnenhavengeld

150,0

152,7

Vermakelijkhedenretributie

109,4

111,4

Bouwleges

511,1

520,3

Overige leges/rechten

563,2

591,7

Totaal baten heffingen

11.309,6

11.732,5

Totaal opbrengsten

24.047,2

24.722,6

Opbrengst algemene belastingen

12.990

100,0 %

Opbrengst heffingen

11.732

100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04