Begroting 2021

Volksgezondheid en Milieu

Verbonden partijen

AIJZ

  • De AIJZ vertegenwoordigt gemeente Beverwijk in de aandeelhoudersvergadering van HVC. Gemeente Beverwijk is samen met Velsen en Heemskerk indirect aandeelhouder van de NV HVC die het huishoudelijk afval voor onze gemeente inzamelt en verwerkt.
  • HVC is verantwoordelijk voor duurzaam afvalbeheer en materiaalhergebruik en produceert duurzame energie door verbranding van huishoudelijk afval en biomassa en wind, zon en geothermie.

ReinUnie

  • De ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen (gebouwencomplex in Velsen-Zuid).
  • De ReinUnie streeft naar bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied van afvalverwerking en reiniging.

Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)

  • Levert een milieubeleidsplan
  • Zorgt voor toezicht en handhaving en milieuvergunningverlening.
  • Stelt milieuvergunningen op, behandelt meldingen en milieuklachten en zorgt voor toezicht op de naleving van de milieuwetgeving.
  • Adviseert over bodem, geluid, externe veiligheid, duurzaamheid, ecologie, wet milieubeheer en luchtkwaliteit bij ruimtelijke plannen.
  • Informeert bedrijven over milieuwetgeving en stimuleert tot duurzaam ondernemen.
  • Zorgt voor milieueducatie

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04