Begroting 2021

Volksgezondheid en Milieu

Risico's

Afvalinzameling en verwerking

  • In 2019 hebben aanzienlijk meer Beverwijkers het afvalbrengstation bezocht. Er is dan ook veel meer grof huishoudelijk afval ingezameld en verwerkt. De markt voor grondstoffen staat onder druk, de verwerking wordt over de hele linie duurder en opbrengststromen leveren minder op. Deze toename is structureel en leidt tot extra kosten. Voor 2020 wordt voorgesteld deze kosten te dekken uit de egalisatie reserve afval die mede daardoor nihil is. Voor 2021 en verder lijkt het doorrekenen van deze extra kosten via de afvalstoffenheffing onvermijdelijk. Voor de uitvoering van het beleid in 2021 en nieuw beleid in 2022 is geen geld meer beschikbaar en moet naar alternatieve dekking worden gezocht. Dekkingsvoorstellen voor de tekorten worden ingebracht bij de beleidsvoorstellen en via de verschillende Planning & Control instrumenten.

Begraafplaatsen

  • Op dit moment wordt een nieuw bedrijfsplan opgesteld. Het is mogelijk dat meer budget nodig is voor de begraafplaats. Het risicobedrag maakt onderdeel uit van de totale exploitatierisico's.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04