Begroting 2021

Sociaal domein

Financiële informatie

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

 • Voor de jaren 2021 en 2022 wordt extra budget aangevraagd (resp. €130 dzd en €60 dzd) voor de tweede fase van Thuis in Oosterwijk. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.
 • Restant betreft minimale afwijkingen

Wijkteams (6.2)

 • Vanaf het jaar 2021 zijn er geen baten meer geraamd op dit taakveld, omdat de gemeente Beverwijk geen penvoerderschap meer voert naar het CJG voor de IJmond. De ontvangsten van andere gemeenten werden begroot bij baten. Per saldo is dit budgetneutraal.
 • Verder minimale afwijkingen.

Inkomensregelingen (6.3)

 • Het saldo aan lasten en baten voor inkomensregelingen voor de jaren 2021 en verder, is mede gebaseerd op het nader voorlopig BUIG budget 2020. Na ontvangst van het voorlopig budget 2021 zullen de lasten en baten aangepast worden. Het verschil tussen 2020 en 2021 betreft de aframing van €1,0 mln op de lasten in de najaarsnota 2020.
 • Restant betreft minimale afwijkingen.

Begeleide participatie (6.4)

 • De lasten fluctueren door de in de begroting opgenomen bijdragen aan IJmond Werkt! voor Wsw en Nieuw Beschut Werk, zoals deze zijn opgenomen in de begroting van IJmond Werkt! Het verschil tussen de bijdragen aan IJmond Werkt! en de te ontvangen middelen uit de integratie-uitkering Participatie, waaronder onderdeel Wsw, zijn de gemeentelijke bijdragen.

Arbeidsparticipatie (6.5)

 • In de meicirculaire 2020 zijn middelen ontvangen voor de invoeringskosten van de nieuwe wet Inburgering (m.i.v. 1 juli 2021). Deze middelen zijn toegevoegd aan het taakveld Arbeidsparticipatie, waar deze taak is opgenomen.
 • Daarnaast fluctueren de lasten door de bijdragen aan IJmond Werkt! voor Re-integratie, zoals deze zijn opgenomen in de begroting van IJmond Werkt!

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) (6.6)

 • Minimale afwijkingen

Maatwerkdienstverlening 18+ en 18- (6.7)

 • Op taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ zijn minimale afwijkingen.
 • Uit de voorlopige prognose op de lasten voor jeugdhulp blijkt een grote stijging op jeugdhulp. Uit analyses blijkt dat deze stijging voor een groot deel voortkomt uit de coronacrisis. Zie ook de najaarsnota 2020. Voor het jaar 2021 is extra budget nodig voor deze stijging van €800 dzd. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.
 • Tevens wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de stelpost "Uitkomst onderzoek jeugdzorg" op te nemen voor Jeugdhulp. In de meicirculaire 2019 zijn extra middelen opgenomen voor de jaren 2019, 2020 en 2021. In de septembercirculaire 2020 is dit verlengd voor het jaar 2022. Voor de jaren 2023 en verder kan de gemeente een stelpost "Uitkomst onderzoek Jeugdhulp" structureel ramen, per gemeente naar rato van €300 miljoen voor 2021. Voor Beverwijk betreft dit €830 dzd.

Geëscaleerde zorg 18+ en 18- (6.8)

 • Op taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ is voor het jaar 2020 extra budget van €90dzd inzake werkzaamheden voor de Doordecentralisatie Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang. Vanaf het jaar 2021 zijn er salarislasten geraamd op dit taakveld.
 • Voor Geëscaleerde zorg 18- op taakveld 6.82 zijn minimale afwijkingen
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04